§ 11-7: Fjernmøte

Om det er adgang til kombinasjon av alminnelig (fysisk) møte og fjernmøte.

Brevdato: 1. september 2020

Svar på henvendelse om rettslig avklaring av kombinasjon av fysiske møter og fjernmøte for enkelte representanter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til henvendelse 27. august 2020, hvor dere ber om en rettslig avklaring av kombinasjonen av fysiske møter og fjernmøte for enkelte representanter.

Departementet legger til grunn at folkevalgte organer enten må holde fysisk møte eller fjernmøte. Det er ikke adgang til å kombinere de to møteformene. Departementet deler således Asker kommunes syn på dette spørsmålet.

Asker kommune viser til KS' nettsider, hvor departementets syn på saken er gjengitt. Departementet ser at vårt syn er noe upresist gjengitt, når det heter at de [KMD] skriver at enkeltrepresentanter kan delta digitalt selv om resten av de folkevalgte møtes i et fysisk møte.

Det er riktig at departementet har gitt uttrykk for at enkelte representanter kan delta digitalt, mens resten av organets medlemmer sitter fysisk samlet i et møtelokale. Når kommunen velger denne løsningen er det imidlertid ikke et alminnelig (fysisk) møte i kommunelovens forstand, men et fjernmøte etter lovens § 11-7. Dette kommer til uttrykk på KS' nettsider, hvor det står Forutsetningen er at kommunelovens bestemmelser om fjernmøter er ivaretatt.

Asker kommune tar videre opp forholdet mellom fjernmøter etter kommuneloven § 11-7 og møteplikten etter § 8-1. Departementet vil først peke på at det er kommunestyret selv som etter § 11-7 første ledd beslutter om folkevalgte organer (inkludert kommunestyret) skal ha adgang til å holde møter som fjernmøte. Bestemmelsen stiller ingen vilkår som må være oppfylt for å kunne treffe en slik beslutning. Kommunestyret står derfor nokså fritt til å åpne opp for fjernmøter. Kommunestyret har imidlertid ingen plikt til å åpne opp for fjernmøter, selv om det kan være mange hensyn som taler for å avholde ett eller flere møter som fjernmøte. Slike hensyn kan for eksempel være lang reisevei eller andre årsaker som gjør at man ikke kan reise til møtelokalet. Dette er imidlertid bare momenter som kommunestyret kan ta i betraktning når det vurderer adgangen til fjernmøte eller når et folkevalgt organ vurderer om det aktuelle møtet skal være fjernmøte. Dersom kommunestyret ikke har åpnet for fjernmøte og det er innkalt til et alminnelig (fysisk) møte, vil møteplikten etter § 8-1 innebære at man må delta fysisk i møtet, så lenge det ikke foreligger en gyldig forfallsgrunn. Dersom det foreligger en gyldig forfallsgrunn, skal varamedlem innkalles til det alminnelige (fysiske) møtet. Det altså i de tilfellene ikke adgang for faste enkeltrepresentanter til å delta digitalt i kommunestyrets alminnelige (fysiske) møte.

Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

Erland Aamodt
utredningsleder