§ 11-7: Spørsmål om gjennomføringen av avstemninger i fjernmøter

Om hensynene bak åpne avstemninger og møteoffentlighet blir ivaretatt hvis allmennheten ikke kan følge selve voteringen "live".

Brevdato: 29. mai 2020

Vedrørende gjennomføringen av avstemninger i fjernmøter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til deres e-post 28. april 2020 vedrørende gjennomføringen av avstemninger i fjernmøter. I e-posten skriver dere at fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune vurderer å gjennomføre avstemninger i fjernmøter ved at medlemmene avgir stemmetegn i et elektronisk voteringsanlegg. Allmennheten vil da ikke kunne se hvilke medlemmer som stemmer for eller imot ulike forslag før avstemningsresultatet blir offentliggjort i møteboken. Dere ber departementet om å avklare om en slik løsning vil være i samsvar med kommuneloven og den midlertidige forskriften om gjennomføring av fjernmøter for å begrense spredningen av covid-19.

Departementet viser til at de ordinære saksbehandlingsreglene for møter også gjelder for fjernmøter med mindre noe annet er fastsatt i loven, jf. kommuneloven § 11-7 andre ledd. Hovedregelen er dermed at allmennheten skal kunne følge forhandlingene, og at avstemninger skal skje åpent i møte ved stemmetegn. Dette følger blant annet av at medlemmene skal stå både rettslig og politisk ansvarlig for stemmegivningen sin. Som dere påpeker i e-posten, er det ingen egne regler om avstemninger i den midlertidige forskriften om gjennomføring av fjernmøter for å begrense spredningen av covid-19. Hovedregelen om at avstemninger skal skje åpent i møte ved stemmetegn, gjelder dermed også i fjernmøter som blir avholdt med hjemmel i denne forskriften.

En åpen stemmegivning vil også være best i samsvar med møteoffentlighetsprinsippet om at alle skal kunne følge forhandlingene i folkevalgte organer, jf. § 11-5. Det å kunne følge med på voteringen er en naturlig del av retten til å være til stede i møter i folkevalgte organer.

Imidlertid mener departementet at hensynene bak åpne avstemninger og møteoffentlighet i stor grad ivaretas ved at møteboken viser hva de ulike medlemmene har stemt, jf. § 11-4 første ledd bokstav e. Selv om allmennheten i noen tilfeller ikke vil kunne følge selve voteringen "live", vil de kunne følge resten av forhandlingene i saken samt se på møteboken når den blir gjort tilgjengelig. Departementet kan derfor ikke se at en slik løsning er i strid med kommuneloven.

Departementet viser også til at den midlertidige forskriften § 3 åpner for at folkevalgte organer kan gjennomføre fjernmøter selv om fylkeskommunen ikke har tekniske løsninger for å sikre at allmenheten får tilgang til møtet. Bakgrunnen for denne bestemmelsen er at også fylkeskommuner som ikke har nødvendige tekniske løsninger, skal kunne ha fjernmøter for å unngå fysiske møter og dermed redusere mulighetene for smitte. Departementet mener at disse hensynene også kan begrunne at fylkeskommuner som ikke har digitale løsninger for å sikre at allmennheten kan følge med på selve avstemningen, kan benytte ulike digitale avstemningsmetoder i fjernmøter når det ikke er mulig å gjennomføre en åpen avstemning.

Departementet legger til grunn at avstemninger i fjernmøter kan foregå på ulike måter, avhengig av størrelsen på organet og hvilke tekniske løsninger som benyttes. Er det for eksempel få deltakere i møtet, og alle ser hverandre på video, så kan avstemningen gjøres ved stemmetegn. Dersom ikke alle er på video, så kan avstemningen gjøres ved at medlemmene muntlig sier om de stemmer for eller imot et forslag. Et alternativ som kanskje er mer praktisk i større organer, er å benytte chat-funksjonen som finnes i de fleste videokonferansesystemer. Her kan medlemmene skrive inn om de stemmer for eller imot et forslag, og så gjøres det deretter en opptelling av stemmene. For at allmennheten skal kunne følge med på avstemningen dersom den gjøres gjennom et avstemningssystem, kan man også legge opp til at ett eller flere medlemmer muntlig sier hva de ulike partiene eller gruppene stemmer.

Avslutningsvis vil departementet vise til at KS har delt noen tips og råd om valg av digitale løsninger for fjernmøter.

Med hilsen

Erland Aamodt (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Signe Bechmann Hansen
seniorrådgiver