§ 14-16: Tilskudd til investering i annen kommune

Spørsmål om vegbygging er et lovpålagt ansvar.

Brevdato: 11. april 2019

Viser til e-post 18.03.2019, der det ønskes svar på om vegbygging er et lovpålagt ansvar som kommer inn under låneadgangen i ny kommunelov § 14-16 første ledd. Sykkylven kommune skal oppgradere kommunal veg, og i den forbindelse ønsker Stranda kommune at vegstrekningen som skal oppgraderes skal forlenges. Om det er låneadgang etter § 14-16 første ledd, har Stranda kommune sagt seg villig til å gi et investeringstilskudd Sykkylven.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til ny kommunelov § 14-16 første ledd som lyder slik:

"Kommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til investeringer i varige driftsmidler som eies av en annen kommune, men bare på områder hvor kommunene har et lovpålagt ansvar. Fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til investeringer i varige driftsmidler som eies av en annen fylkeskommune, men bare på områder hvor fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar."

Bestemmelsen stiller blant annet som vilkår at tilskudd til investeringer må være på områder der kommunene har et lovpålagt ansvar. Spørsmålet i denne saken er om bygging av kommunal vei vil være et område hvor kommuner har et lovpålagt ansvar etter § 14-6. Bestemmelser om vei og veimyndighet er regulert i lov om vegar. I § 9 tredje ledd er kommuner gitt veimyndighet for kommunale veier. Veimyndighet innebærer at kommunene har ansvaret for blant annet å planlegge, bygge, forvalte, drifte og vedlikeholde de offentlige veiene iht. bestemmelsene i veglova og forskrifter til veglova, jf. Prop. 79 L (2018–2019) Endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon), pkt. 2.1.

Ut i fra dette vurderer departementet at bygging av kommunal vei er et område hvor kommunene har et lovpålagt ansvar etter § 14-16 første ledd.

Det er for øvrig en forutsetning for låneadgangen at tiltaket på kommunal vei er å anse som en investering etter kommunelovens § 14-9.

Departementet presiserer at kapittel 14 ny kommunelov trer i kraft 01.01.2020.

Med hilsen

Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør

Charlotte Herje
seniorrådgiver