§ 23-1: Spørsmål om valg av ny leder i kontrollutvalget

Om det er mulig å velge ny leder i kontrollutvalget blant utvalgets medlemmer uten at det må gjennomføres fullstendig nyvalg.

Spørsmål om skifte av leder for kontrollutvalget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til e-post 12. november 2019 med spørsmål om bytte av leder i kontrollutvalget i en kommune.

Departementet kan ikke ta stilling til den konkrete saken, men kan redegjøre nærmere for vårt syn på de juridiske spørsmålene saken reiser.

Medlemmene i et kontrollutvalg velges etter bestemmelsene kommuneloven § 23-1. De øvrige bestemmelsene i kommuneloven om valg av medlemmer i folkevalgte organer vil også komme til anvendelse. Det er kommunestyret som velger både medlemmer og leder av kontrollutvalget, jf. § 23-1 andre ledd. I § 23-1 fjerde ledd gis kommunestyret en rett til når som helst bytte ut medlemmer av kontrollutvalget, men da slik at alle medlemmene skal velges på nytt selv om det kun er ønskelig å bytte ut ett eller to medlemmer. Spørsmålet i denne saken oppfattes som å gjelde et tilfelle hvor det ikke skal byttes ut noen medlemmer, men kun være bytte av hvem som er kontrollutvalgets leder.

Departementet mener at dersom det gjennomføres et nytt valg av medlemmer, så skal det også velges ny leder og nestleder. Dette antas også gjelde der personene med disse vervene fortsetter i kontrollutvalget. I motsetning til formannskap og ordfører, er det ikke slik at lederen av kontrollutvalget etter loven velges for fire år av gangen. 

Dersom kommunestyrets ønskede omorganisering av kontrollutvalget er at det ikke gjennomføres nytt valg av alle medlemmene, men kun gjennomføres valg av ny leder og/eller nestleder blant medlemmene som allerede er valgt, så mener departementet at det også er mulig. Når kommunestyret har mulighet til å bytte ut alle medlemmene, og så velge ny leder og nestleder, vil det også være mulig å kun velge ny leder (omrokkering blant de allerede valgte medlemmene) uten at det er nødvendig å gjennomføre nytt valg av medlemmer til kontrollutvalget. Departementet minner for ordens skyld om § 23-1 andre ledd andre punktum som sier at lederen av kontrollutvalget ikke kan være fra samme parti eller gruppe som ordføreren.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Edvard Thorolf Aspelund
seniorrådgiver