§ 11-4: Krav til møteboken ved skriftlig avstemning i forholdsvalg

Om hvordan føre avstemningsresultatet i møteboken når det gjennomføres et forholdsvalg ved skriftlig avstemning.

Brevdato 11. oktober 2023

Svar på spørsmål om forholdsvalg og skriftlig avstemning

Vi viser til din e-post 4. oktober 2023 og til kontakt med oss på telefon.

Du stiller spørsmål ved om det fortsatt er i tråd med loven å gjennomføre skriftlig og hemmelig avstemning ved forholdsvalg på det konstituerende møtet. Dette på bakgrunn av at det nå skal fremgå av møteboken hva som er avstemningsresultatet. Du viser også til lov, forarbeider og en tolkningsuttalelse fra departementet.

Kommuneloven § 7-5 fjerde ledd sier at ved forholdsvalg avgjør det velgende organet om det skal være skriftlig avstemning eller om det foretas ved å vise stemmetegn. Denne bestemmelsen er ny fra 1. juli 2023. Hensikten med lovendringen var å åpne for å kunne bruke stemmetegn. Tidligere forutsatte bestemmelsen skriftlig, og dermed hemmelig, avstemning. Det har ikke vært hensikten med lovendringen å endre det som tidligere gjaldt rundt gjennomføring av skriftlig avstemning.

I kommuneloven § 11-4 er det bestemmelser om møteboken. Der sies det bl.a. at avstemningsresultat skal fremgå av møteboken. Av forarbeidene (Prop. 46 L (2017-2018) side 157) fremgår det at både utfallet av avstemningen og hvilke partier som stemte på hvilke forslag, skal stå i møteboken. Dette av hensyn til ettertiden og innbyggernes mulighet til å ansvarliggjøre de folkevalgte. Hverken loven eller forarbeidene sier noe direkte om hvordan dette skal gjøres dersom det foretas skriftlig, og dermed hemmelige avstemning.  Etter departementets vurdering må det være på det rene at reglene om møtebok, inkludert omtalen av dette i forarbeidene, ikke medfører noen endring i hvordan bestemmelsen om forholdsvalg ved skriftlig avstemning skal forstås. Når loven gir adgang til skriftlige, og dermed hemmelige avstemninger, vil det som en konsekvens av dette ikke være aktuelt å føre noe mer inn i møteboken enn selve avstemningsresultatet, altså hvor mange stemmer hver liste har fått. Dette blir en form for særregel eller unntak fra det som er hovedregelen i kommuneloven, nemlig åpen stemmegiving og at møteboken da gjengir hvem som stemte på hva. Uttalelsen i forarbeidene handler om denne hovedregelen.

Tolkningsuttalelsen fra mars 2023 (§ 7-5 og § 7-6: Spørsmål om forholdsvalg i et fjernmøte - regjeringen.no) som dere viser til i henvendelsen, handler kun om hvordan skriftlig avstemning kan gjennomføres ved fjernmøte. Den omhandler ikke spørsmålet om hva som skal stå i møteboken, og den var skrevet før de siste lovendringene om avstemning. Departementet kan ikke se at det er grunnlag for å trekke flere slutninger fra denne enn det den direkte handler om.

Etter departementets vurdering må altså konsekvensen av adgangen til å gjennomføre avstemning skriftlig og dermed hemmelig, bli at man må tilpasse møteboken ut fra dette, og dermed at møtebokens omtale av avstemningsresultatet tilpasses dette. I møteboken skal det i disse tilfellene stå hvor mange stemmer hver liste har fått, og ikke hvilken liste de ulike partiene eller medlemmene har stemt på.

Med hilsen

Susanne Rynning Moshuus (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Edvard Aspelund
utredningsleder