§ 3-2 Spørsmål om bruk av kommunevåpenet i en annen variant

Om muligheten for å skape et svart-hvitt "outline" av kommunevåpenet - Logo

Vi viser til din henvendelse på e-post 4. mai 2023 angående muligheten for, og lovligheten av, å skapet et svart-hvitt «outline» av kommunevåpenet til Øvre Eiker kommune.

Etter det nye regelverket om kommunevåpen (fra 1. januar 2018) er det kommunestyret selv i den enkelte kommune som skal vedta kommunevåpen (se kommuneloven § 3-2). Det er ikke lenger noen statlig godkjenningsordning. Kravene til utforming av kommunevåpen i kommuneloven er kun at det skal utformes slik at det ikke er noen forvekslingsfare. Vedtak om kommunevåpen skal sendes Arkivverket som publiserer kommunevåpenet på sin nettside. Ut over dette har kommuneloven ikke regler om utforming og bruk av kommunevåpen. Kommuneloven har heller ikke bestemmelser om bruk av logoer og lignende. Arkivverket har informasjon om hvordan kommunevåpen tradisjonelt har vært utformet. Dette er ikke krav, men informasjon og veiledning.

Kommunelovens bestemmelse henviser til straffeloven § 165 bokstav b som bl.a. sier at det ikke er adgang til uhjemlet bruk av kommunevåpen. Det innebærer bl.a. at bruken ikke kan brukes av noen som ikke representerer eller har samtykke fra kommunen, og at hvis det er gitt nærmere regler om bruken, må disse følges. I og med at det er kommunestyret selv som skal vedta kommunevåpen, må altså en bruk av kommunevåpenet være i tråd med kommunestyrets vedtak og eventuelle regler eller retningslinjer for bruken.

Det er således ikke noe i kommuneloven som er til hinder for at kommunen selv åpner for å bruke en svart-hvit variant av kommunevåpenet. Dette må besluttes av kommunestyret selv eller vurderes å være innenfor kommunestyrets vedtak (inkludert eventuelle forskrifter) om kommunevåpen og bruken av dette.  

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Susanne Rynning Moshuus
fagdirektør