§ 14-15: Lån til egne investeringer. Driftskreditt

Om lån til kjøp av aksjer i eiendomsselskap. Hvor mange eiendommer kan selskapet eie?

Svar på spørsmål om kommuneloven § 14-15 andre ledd (eiendomsselskap)

Vi viser til e-post 29. september 2020. I e-posten viser dere til kommuneloven § 14-15 andre ledd, som åpner for å lånefinansiere aksjekjøp i nærmere bestemte eiendomsselskap. Dere stiller spørsmål om eiendommen som eiendomsselskapet eier er begrenset til å gjelde ett gårds- og bruksnummer, eller om bestemmelsen også omfatter eiendom som består av flere gårds- og bruksnummer, men som har sammenheng og driftes som en enhet.

Departementets vurdering

Kommuneloven § 14-15 andre ledd lyder:

Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere kjøp av alle aksjene i et eiendomsselskap som skal eies av kommunen eller fylkeskommunen selv, hvis eiendomsselskapet ikke har

  1. a) annen virksomhet enn å eie fast eiendom og å drifte denne
  2. b) vesentlige forpliktelser som gjelder annet enn eiendommen
  3. c) andre ansatte enn daglig leder.

Departementet legger til grunn at ordlyden i loven omtaler eiendom i entall, selv om det ikke uttrykkelig fremkommer at den omfatter "én" eiendom. Dette gjelder både bokstav a), som viser til "denne" og bokstav b), som viser til "eiendommen". En slik forståelse av ordlyden er også i samsvar med lovforarbeidene, som flere steder omtaler eiendom i entall. Vi viser for eksempel til NOU 2016: 4 Ny kommunelov side 254, som sier:

Dette må her forstås som "rene" selskaper som kun eier én eiendom, uten annen virksomhet ved siden av.

Vi viser også til Prop. 46 L (2017–2018) side 215, som sier:

Det ligger til grunn at risikoforholdene i slike selskaper som utgangspunkt knytter seg til den aktuelle eiendommen.

Forarbeidene omtaler ikke spesifikt om "eiendom" er begrenset til kun å gjelde ett gårds- og bruksnummer. Departementet mener likevel at loven må tolkes slik. Etter en naturlig språklig forståelse vil "en eiendom" eller "eiendommen" være begrenset til ett gårds- og bruksnummer, jf. også at kommune- gårds- og bruksnummer regnes som én eiendoms unike identitet.

Reelle hensyn taler også for en slik løsning. Rettsteknisk vil det være enkelt å avgjøre om et eiendomsselskap faller inn under loven hvis det er en grense på ett gårds- og bruksnummer som selskapet kan eie.

Konklusjon

Departementet legger etter dette til grunn at kommuneloven § 14-15 andre ledd kun omfatter eiendomsselskaper som eier én eiendom i form av ett gårds- og bruksnummer.   

Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

Erland Aamodt
utredningsleder