§ 14-15: Lånefinansiering av investering i gang- og sykkelvei

Om kommunen kan ta opp lån for å finansiere en gang- og sykkelvei langs en riksvei.

Brevdato: 15. september 2022

Spørsmål om tolkningen av kommuneloven – Lånefinansiering av investering i gang- og sykkelvei

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til brev 30. juni 2022. I brevet viser dere til at en kommune ønsker å etablere en gang- og sykkelvei langs en riksvei. Kommunen og Statens vegvesen (SVV) har laget et utkast til en avtale som fastslår at kommunen skal gjennomføre nødvendige grunnerverv, mens SVV skal prosjektere og bygge veien. Avtalen fastslår at alle kostnader ved tiltaket skal bæres av kommunen. Videre slår den fast at kommunen skal være ansvarlig for drift og vedlikehold av veien i et visst antall år, før veien vederlagsfritt skal overdras til SVV. Dere ber departementet avklare om en kommune kan eie en gang- og sykkelvei langs en riksvei. Videre ber dere departementet avklare om kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringen i veien.

Departementet vil vise til at ansvaret for utbygging av gang- og sykkelveier langs riksveier, er et statlig ansvar. Det følger av veglova § 20 første ledd at staten skal bære utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift av riksveier. Ved behandlingen av St.meld. nr. 34 (1992–1993) Norsk veg- og vegtrafikkplan 1994-1997 ga Stortinget sin tilslutning til at staten skulle overta ansvaret for gang- og sykkelveier langs riksveier, og vedlikeholdsansvaret ble overtatt fra 1.januar 1994. Egne retningslinjer fastslår også statens ansvar for bygging, drift og vedlikehold av gang- og sykkelveier etter gitte kriterier.

Etter veglova § 20 andre ledd kan staten og kommunen «i særlege høve» bli enige om en nærmere fastsatt fordeling når det gjelder utgifter til planlegging, bygging eller utbedring av en vei. Loven åpner imidlertid ikke opp for at kommunen kan overta vedlikeholds- eller driftsansvaret for en gang- og sykkelvei langs en riksvei. 

Det følger av kommuneloven § 14-15 første ledd at kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer som skal «eies av kommunen (…) selv». Lån til andres investeringer faller utenfor bestemmelsen. Siden veglova legger ansvaret for drift og vedlikehold av gang- og sykkelveier langs riksveier til staten, har departementet vanskelig for å se at kommunen kan være reell eier av en slik vei. Departementet legger dermed til grunn at kommuneloven § 14-15 ikke gir kommunen adgang til å lånefinansiere en slik investering. 

Departementet vil vise til at § 14-16 åpner for at kommunen i visse tilfeller kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til andres investeringer. Låneadgangen gjelder bare i de tilfellene der lånet skal finansiere tilskudd til investeringer som eies av en annen kommune eller av et selskap hvor kommunen har en eierandel og bestemmende innflytelse. Videre er det en forutsetning at lånet tas opp til et formål som ligger innenfor et område hvor kommunene har et lovpålagt ansvar. Bestemmelsen åpner dermed ikke opp for at kommunen kan lånefinansiere statlige investeringer eller infrastruktur som kommunene ikke har et lovpålagt ansvar for.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Signe Bechmann
seniorrådgiver