§ 8-1: Forslagsrett for medlemmer av folkevalgte organer

Spørsmål om det kan stilles krav til hvordan en folkevalgt skal fremme forslag for et folkevalgt organ, og særlig om det kan kreves at forslag fremmes i en digital møteportal.

Brevdato: 12. februar 2024

Svar på spørsmål om tolking av kommuneloven – Hvilke krav kan stilles til hvordan en folkevalgt fremmer forslag i møter

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til brev 8. januar 2024 der Statsforvalteren i Rogaland ber om en tolkningsuttalelse knyttet til bruken av en digital møteportal som del av saksbehandlingen i et folkevalgt organ. Spørsmålet er om et kommunestyre kan treffe vedtak om at den digitale møteportalen må brukes av de folkevalgte, det vil si at også de som ikke ønsker det skal måtte bruke portalen. Dette er altså spørsmål om en avklaring av hva slags krav som kan stilles til måten et kommunestyremedlem fremmer sine forslag i møter.

Departementet kan ikke ta stilling til den konkrete saken, men kan si noe om vår tolkning av de aktuelle bestemmelsene i kommuneloven.

Utgangspunktet for vurderingen er reglene i kommuneloven § 8-1 om hvilke rettigheter og plikter de folkevalgte har. Blant annet står det her at medlemmer av folkevalgte organer har «forslagsrett» i møter i folkevalgte organer. Det står ingenting om hvem som skal eller kan bestemme på hvilken måte et forslag skal kunne fremmes. Kommunestyret står fritt til å lage rutiner, retningslinjer og systemer for hvordan forslag skal fremmes i sitt saksbehandlingsreglement, jf. kommuneloven § 11-12. Men et slikt reglement må utformes i tråd med reglene i kommuneloven, og det kan derfor ikke ta bort eller innskrenke den retten den folkevalgte har etter § 8-1.

Retten til å fremme forslag etter § 8-1 er en sentral og grunnleggende rett for den folkevalgte og for det lokaldemokratiske systemet. Selv om ordlyden og forarbeidene ikke direkte sier noe om denne problemstillingen, er det departementets vurdering at lovens intensjon og ordlyd innebærer at det ikke kan fastsettes så strenge krav til hvordan forslag skal fremmes, at det i realiteten vil innebære en innskrenking i retten til å fremme forslag etter § 8-1. Dersom kommunestyret ikke åpner for andre måter å fremme forslag på enn ved bruk av portalen, vil dette i praksis kunne innebære en slik innskrenking. Dette vil kunne være aktuelt både om de digitale systemene ikke virker og for folkevalgte som ikke kan eller vil bruke systemene.

Etter departementets vurdering kan altså et kommunestyre fatte vedtak om at en digital møteportal skal benyttes, men det må også åpnes for at forslag kan fremmes på annet vis.

Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
avdelingsdirektør

Susanne Rynning Moshuus
fagdirektør