§ 23-5: Om kommunedirektørens uttalelsesrett

Spørsmål om kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg om kontrollutvalgets rapporteringer til kommunestyret etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 3, 4 og 5.

Brevdato: 11. juni 2020

Svar på spørsmål om tolkningen av kommuneloven § 23-5

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev 18. mai 2020 vedrørende tolkningen av kommuneloven § 23-5 andre setning. Dere spør om bestemmelsen innebærer at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg om kontrollutvalgets rapporteringer til kommunestyret etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 3, 4 og 5, eller om kommunedirektøren kun skal gis en slik uttalelsesrett i forbindelse med rapporteringer om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller.

Departementet vil vise til at det framgår av § 23-5 at

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.

En naturlig språklig forståelse av ordlyden i § 23-5 andre setning er at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler enhver sak som skal oversendes til kommunestyret. Isolert sett synes bestemmelsen dermed å legge opp til at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i alle saker der kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret, uavhengig av hva saken dreier seg om.

Dersom man ser bestemmelsen i sammenheng med første setning, kan man forstå den som at kommunedirektørens uttalelsesrett er begrenset til saker der kontrollutvalget skal rapportere om "resultatene av sitt arbeid". Formuleringen "sitt arbeid" er ikke begrenset til forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. En slik forståelse av ordlyden utelukker derfor heller ikke at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i forbindelse med andre typer rapporteringer til kommunestyret.

Forarbeidene til bestemmelsen er ikke helt tydelige på hvilke typer saker som skal forelegges kommunedirektøren. Som dere påpeker i brevet, framgår det av merknaden til bestemmelsen i Prop. 46 L (2017–2018) at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg i saker som gjelder "gjennomførte kontroller". At forarbeidene bruker formuleringen "gjennomførte kontroller" kan indikere at det kun er i forbindelse med rapporteringer om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller at plikten til å forelegge saken for kommunedirektøren inntrer.

Departementet mener likevel at man ikke bør legge for mye vekt på formuleringen "gjennomførte kontroller". Etter ordlyden til bestemmelsen skal kommunedirektøren få uttalelsesrett i saker som "skal" oversendes til kommunestyret. Saker som "skal" oversendes til kommunestyret vil naturligvis omfatte saker som etter lov eller forskrift skal oversendes. Videre kan det også tenkes tilfeller der det ikke følger av lov eller forskrift at sakene skal oversendes, men der sakene etter omstendighetene likevel skal oversendes. Dette kan for eksempel være en sak hvor kommunestyret eksplisitt har bedt kontrollutvalget om at saken skal oversendes til kommunestyret. Et annet eksempel kan være hvor kontrollutvalget selv bestemmer at saken skal oversendes. Også i disse tilfellene vil hensynet som ligger til grunn for kommunedirektørens uttalelsesrett gjøre seg gjeldende.

Departementet kan derfor ikke se at forarbeidene samlet sett gir tilstrekkelige holdepunkter for å begrense kommunedirektørens uttalelsesrett til kun å gjelde i forbindelse med rapporteringer om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. Dersom det var lovgivers intensjon å begrense kommunedirektørens uttalelsesrett på denne måten, er det nærliggende at dette ville kommet klarere fram av både ordlyden og forarbeidene til bestemmelsen.

Departementet vil også vise til at bestemmelsen i § 23-5 andre setning er en ren videreføring av kommuneloven av 1992 § 77 nr. 6 andre setning, se merknaden til bestemmelsen i Prop. 46 L (2017–2018). Forarbeidene og tolkningsuttalelsene til § 77 nr. 6 er dermed også relevante for forståelsen av § 23-5. I merknaden til § 77 nr. 6 i Ot. prp. nr. 70 (2002 – 2003) står det at

"I annen setning er tatt inn en ny bestemmelse om at enhver sak som kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret eller fylkestinget skal forelegges administrasjonssjefen til uttalelse. Etter forvaltningsloven § 17 første setning skal en sak være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. (…) Bestemmelsen i nr. 6 annen setning innebærer at administrasjonssjefen skal gjøres kjent med og ha rett til å uttale seg til alle de saker som kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret eller fylkestinget." (våre kursiveringer)

I en tolkningsuttalelse fra 2010 (10/9262-ERA) la departementet til grunn at plikten til å forelegge saker for kommunedirektøren etter § 77 nr. 6 andre setning i hvert fall omfattet de sakene som kontrollutvalget skulle rapportere til kommunestyret etter den tidligere kontrollutvalgsforskriften. Denne forskriften er nå erstattet av forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Departementet legger etter dette til grunn at § 23-5 andre setning innebærer at kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg om de sakene som kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret etter forskriften §§ 3, 4 og 5.

Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

Signe Bechmann
seniorrådgiver