§ 23-6: Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l

Om det må foreligge en avtalerettslig forpliktelse mellom kommunen og privat leverandør for at innsynsrett skal kunne gjøres gjeldende.

Brevdato: 16. april 2020

Svar på henvendelse om kontrollutvalgets og revisors innsynsrett - forståelsen av kommuneloven § 23-6 femte ledd

Vi viser til brev 26. mars 2020 fra Oslo kommunerevisjon.

Kommunerevisjonen har lagt til grunn at kommuneloven § 23-6 femte ledd ikke gir kontrollutvalget og revisor grunnlag for innsyn og undersøkelser i private barnehager. Kommunerevisjonen peker i den forbindelse på at det ikke er foreligger en avtalerettslig forpliktelse mellom kommunen og barnehagen.

Kommunerevisjonen ber om en tilbakemelding fra departementet på om det er riktig forståelse at det må foreligge en avtalerettslig forpliktelse for å komme inn under bestemmelsen i kommuneloven § 23-6 femte ledd.

Kommuneloven § 23-6 femte ledd lyder:

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt.

Ifølge lovens ordlyd (første punktum) er det virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen, som er omfattet. Av andre punktum følger det forutsetningsvis at det må foreligge en kontrakt mellom kommunen og virksomheten. Lovens ordlyd taler dermed klart for at det må foreligge en avtale eller kontrakt mellom kommunen og virksomheten for at innsynsretten etter bestemmelsen kan gjøres gjeldende.

Forarbeidene trekker i samme retning. Gjennomgående bruker både NOU 2016: 4 Ny kommunelov og Prop. 46 L (2017–2018) uttrykk som "avtale" og "kontrakt" for å beskrive grunnlaget for innsynsretten.

Departementet legger etter dette til grunn at det må foreligge en avtale eller kontrakt mellom kommunen og den aktuelle virksomheten for at kommuneloven § 23-6 femte ledd skal kunne komme til anvendelse.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Erland Aamodt
utredningsleder