§ 14-19: Godkjenning av nytt garantivedtak

Spørsmål om et kommunalt vedtak som gjelder en allerede godkjent garanti, krever ny godkjenning av statsforvalteren.

Vi viser til e-post 24. november 2022 med spørsmål om et kommunalt vedtak som gjelder en allerede godkjent garanti, krever ny godkjenning av statsforvalteren.

Kort om problemstillingen

Saken gjelder en garanti som første gang ble vedtatt av kommunestyret og godkjent av statsforvalteren for en del år tilbake. Etter at garantien ble etablert første gang, har kommunestyret i flere omganger truffet nye vedtak som gjelder forhold ved den etablerte garantien. Den generelle problemstillingen er om disse nye vedtakene også skal godkjennes av statsforvalteren, eventuelt om dette er avhengig av om vedtaket innebærer endring i den etablerte garantien eller ikke.

Regelverk

Det følger av kommuneloven § 14-19 første ledd andre punktum at et tilsagn om kausjon eller annen økonomisk garanti som en kommune stiller for virksomhet som drives av andre enn kommunen selv, bare er gyldig hvis vedtaket om å stille garantien er godkjent av departementet (statsforvalteren).

Garantier for små beløp er unntatt fra kravet om godkjenning, jf. andre ledd første punktum.

Utover dette inneholder ikke § 14-19 noen unntak fra kravet om godkjenning.

Departementets vurderinger

Dersom en kommune selv mener at det er behov for å treffe et nytt vedtak som omhandler en etablert garanti, mener departementet at det har formodningen for seg at det nye vedtaket innebærer en endring av garantien. Det kan for eksempel være snakk om en endring av det maksimale beløpet som kommunen garanterer for, hvordan beløpet reduseres i garantiperioden, tidspunktet for når garantien opphører eller andre forhold som har betydning for kommunens garantiansvar.

Det klare utgangspunktet etter ordlyden i kommuneloven § 14-19 er at et garantivedtak skal være godkjent av statsforvalteren for at tilsagnet om garantien skal være gyldig. Loven oppstiller ingen unntak fra dette bortsett fra for garantier som er stilt for små beløp. Departementet finner heller ikke holdepunkter i loven eller forarbeidene som tilsier at kravet om godkjenning er avhengig av om eller på hvilken måte et nytt garantivedtak innebærer endringer i den etablerte garantien.

Etter departementets vurdering tilsier dette at dersom kommunen treffer et nytt vedtak knyttet til en garanti som er underlagt godkjenningskravet, må også det nye vedtaket være godkjent av statsforvalteren for at tilsagnet om garantien skal være gyldig.

Statsforvalteren kan ikke godkjenne garantier i strid med § 14-19 eller tilhørende forskrift, jf. § 14-19 første ledd fjerde punktum. Også når det gjelder et vedtak som omhandler en etablert garanti må statsforvalteren derfor på vanlig måte, ut fra den aktuelle situasjonen, gjøre en vurdering av om garantien er stilt for næringsvirksomhet eller om den innebærer vesentlig økonomisk risiko for kommunen. Statsforvalteren må også vurdere om forskriftens krav til innholdet i garantivedtaket er oppfylt.

Med hilsen

Otto Leirbukt (e.f.)
avdelingsdirektør

Hina Ilyas
seniorrådgiver