§ 7-9: Tre inn igjen i verv før fritaksperioden er over

Om en folkevalgt som har fått tidsbestemt fritak har mulighet til å tre inn igjen i vervet før fritaksperioden er over eller om § 7-9 tredje ledd stenger for gjeninntreden.

Svar på spørsmål om å tre inn igjen i verv før fritaksperioden er over

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til e-post 6. mai 2024 fra Trøndelag fylkeskommune ved Siri Ringset og til telefonsamtale 10. juni 2024. Dere har spørsmål om kommuneloven § 7-9 tredje ledd gir fylkestinget lov til å innvilge en søknad om å tre inn igjen i verv før fritaksperioden er over, eller om loven stenger for dette. Dere opplyser at det er snakk om fritak for en bestemt periode. Spørsmålet er altså om en folkevalgt som har fått tidsbestemt fritak har en mulighet til å tre inn igjen i vervet før fritaksperioden er over, hvis han eller hun søker om det.

Departementet presiserer at vi ikke tar stilling den konkrete saken. Vi kan imidlertid gi generell veiledning om vår forståelse av regelverket. Fylkeskommunen er i henhold til kommuneloven § 2-1 eget rettssubjekt med ansvar for egne avgjørelser.

Kommuneloven § 7-9 tredje regulerer retten til å tre inn igjen i verv ved midlertidig fritak. Bestemmelsen sier at den folkevalgte ikke har rett til å tre inn igjen i vervet «før fritaksperioden er over». Bestemmelsen regulerer dermed situasjonen hvor det er et tidsbestemt fritak, og den fastsatte fritaksperioden ikke har utløpt enda. Hvorvidt fritaksperioden har utløpt eller ikke, må vurderes konkret og ta utgangspunkt i vedtaket om fritak.

Kommuneloven § 7-9 tredje ledd sier at den folkevalgte ikke har «rett» til å tre inn igjen i et verv før fritaksperioden er over. Ordet «rett» i denne sammenhengen betyr at den folkevalgte ikke kan kreve å gjeninntre i vervet, og at den folkevalgte heller ikke har noen ombudsplikt i perioden fritaket gjelder for.

Bestemmelsens ordlyd sier ikke noe direkte om den folkevalgte er utelukket fra å gjeninntre i fritaksperioden eller ikke. Hvorvidt en folkevalgt med fritak kan gjeninntre før fritaksperioden er over dersom kommunestyret eller fylkestinget innvilger en form for søknad om dette, er heller ikke direkte berørt i forarbeidene.

Forarbeidene er likevel relevante i forståelsen av bestemmelsen, særlig beskrivelsen av hva som er formålet. Formålet var nettopp å sikre forutsigbarhet for arbeidet i organet og for personen som fungerer i vervet i fritaksperioden, se Prop. 46 L (2017–2018) punkt 13.1.4 side 106. En åpning for at et fritatt medlem av et organ likevel skulle ha en mulighet til tre inn igjen i vervet i permisjonstiden, ville ikke vært i tråd med dette formålet. Vi mener det må legges stor vekt på formålet i forståelsen av ordlyden. Vi viser også til at Kommunelovutvalget i NOU 2016:4 kapittel 12.3.5 side 143 gjorde en avveiing av ulike hensyn, deriblant hensynet til direkte folkevalgte og demokratihensynet, og falt ned på at hensynet til forutberegnelighet for den som fungerer i vervet i fritaksperioden skulle veie tungt. Forarbeidene omtaler ingen unntak fra dette.

Etter departementets vurdering fremstår det derfor som at lovgiver har ment at den folkevalgte ikke kan gjeninntre i tilfeller hvor det er gitt fritak for en bestemt periode og fritaksperioden ikke er over.

Departementet mener på denne bakgrunn at en folkevalgt ikke kan gis mulighet til å gjeninntre i et verv vedkommende er innvilget et tidsbegrenset fritak fra før fritaksperioden er over.

Dersom det er gitt et tidsubestemt fritak er ikke fritaket knyttet til en bestemt periode, men til en konkret årsak. Kommuneloven § 7-9 tredje ledd kommer dermed ikke til anvendelse i disse tilfellene. Tidsubestemt fritak kan typisk gis i tilfeller hvor den folkevalgte har fått et annet heltidsverv, for eksempel et rikspolitisk verv som statssekretær eller statsråd, eller på grunn av sterke velferdsgrunner som sykdom. Når forutsetningene for fritaket ikke er til stede lenger, vil den folkevalgte i slike tilfeller både ha en rett og en plikt til å tre inn igjen i vervet.

Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
avdelingsdirektør

Siri Sand Kaastad
seniorrådgiver