§ 7-10: Valg av medlem til formannskap i forbindelse med midlertidig fritak

Henvendelse om kommuneloven § 7-10 - valg av medlem til formannskap i forbindelse med midlertidig fritak.

Brevdato:  25. mars 2020

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) viser til brev 11. februar 2020 fra Fylkesmannen i Nordland, der Fylkesmannen anmoder departementet om en tolkning av kommuneloven § 7-10.

Kort om bakgrunnen for henvendelsen fra Fylkesmannen

I brevet vises det til at Fylkesmannen i Nordland har en lovlighetsklage til behandling angående valg av nytt medlem til formannskapet i Fauske kommune, i forbindelse med at en folkevalgt i kommunen har fått innvilget midlertidig fritak fra vervet som medlem av kommunestyret og formannskapet etter kommuneloven § 7-9 andre ledd. Det midlertidige fritaket er tidsubestemt, og gjelder så lenge den folkevalgte har funksjonstid som fylkesråd i Nordland fylkeskommune. Vedkommende er senere oppnevnt som statssekretær. Etter at det midlertidige fritaket ble innvilget, har kommunestyret valgt et nytt fast medlem til formannskapet etter kommuneloven § 7-10 fjerde ledd. Det er krevd lovlighetskontroll, da man mener at valget er i strid med kommuneloven. Fylkesmannen ber departementet om en tolkning av kommuneloven § 7-10, og av om det er kommuneloven § 7-10 andre ledd eller § 7-10 fjerde ledd som skal benyttes ved valg av nytt medlem til formannskapet i tilfeller som dette. Det er vist til at resultatet vil være ulikt avhengig av om valget skal skje etter § 7-10 andre eller fjerde ledd.

Departementets vurdering

Departementet kan ikke ta stilling til den aktuelle lovlighetskontrollsaken som er til behandling hos Fylkesmannen, men vi kan gi uttrykk for vår generelle forståelse av det relevante regelverket.

Reglene om uttreden og fritak for folkevalgte i kommunen er regulert i kommuneloven § 7-9. Etter § 7-9 andre ledd, kan kommunestyret etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden dersom den folkevalgte ikke kan ivareta vervet uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne. I lovens forarbeider, jf. Prop. 46 L (2017-2018) s. 363, er det understreket at midlertidige fritak etter denne bestemmelsen kan gis både for kortere og lengre tidsrom, og at et midlertidig fritak ikke må være tidfestet til et konkret tidsrom, men kan gis for så lenge fritaksgrunnen foreligger. Videre er det vist til at slike tidsubestemte fritak for eksempel kan være aktuelle dersom et kommunestyremedlem blir statssekretær eller statsråd.

Etter kommuneloven § 7-10 andre ledd kan kommunestyret, hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret er innvilget fritak i minst tre måneder, selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges. I lovforarbeidene til kommuneloven er det presisert at bestemmelsen er ny sammenholdt med kommuneloven av 1992, og at kommunestyret etter denne bestemmelsen ikke står fritt til å velge settemedlemmer, men må velge det første medlemmet på varamannslisten som settemedlem, jf. Prop. 46 L (2017-2018), s. 364. Kommuneloven § 7-10 andre ledd stiller således ikke krav om kjønnsmessig representasjon ved valg av settemedlem, og valget av settemedlem kan dermed føre til endret kjønnsbalanse i organet så lenge fritaket varer.

Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyret trer endelig ut, skal det etter kommuneloven § 7-10 fjerde ledd velges et nytt medlem. Etter denne bestemmelsen skal det nye medlemmet velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet.

Departementet mener at det er kommuneloven § 7-10 andre ledd om valg av settemedlemmer som kommer til anvendelse i de tilfellene en folkevalgt har fått innvilget midlertidig fritak etter § 7-9 andre ledd, når fritaket varer i minst tre måneder. Dette også når fritaket er gjort tidsubestemt, og det er sannsynlig at fritaksperioden vil være langvarig. Den folkevalgte kan ikke anses for å ha trådt endelig ut av organet så lenge det er denne typen midlertidig fritak etter kommuneloven § 7-9 andre ledd. Dette betyr at kommunestyret må velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder, og at rekkefølgen på listen for varamedlemmer skal følges, jf. § 7-10 andre ledd siste setning.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Jan Gabriel Gabriel
seniorrådgiver

 

Kopi:
Fauske - Fuossko kommune