§ 14-16: Lån til andres investeringer

Spørsmål om investeringer faller inn under betegnelsen lovpålagt ansvar.

Brevdato: 27. mars 2019

Vi viser til e-post 25. januar 2019 med følgende spørsmål:

Kommunene på Øvre Romerike eier et IT selskap sammen. I forbindelse med ulike prosjekt knyttet til digitalisering skal det gjennomføre en del investeringer, blant annet innen velferdsteknologi som for eksempel kan brukes i pleie og omsorgsektoren. Andre slike investeringer kan for eksempel være ERP systemer, eller andre administrative systemer.

Vil denne type investeringer falle inn under betegnelsen lovpålagt oppgave?

Departementet viser til kommuneloven § 14-16 andre ledd, som lyder slik:

"Kommuner og fylkeskommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til investeringer i varige driftsmidler som eies av et selskap hvor kommunen eller fylkeskommunen har en eierandel i selskapet og hvor kommuner eller fylkeskommuner har bestemmende innflytelse, men bare ved investeringer på områder hvor kommunene eller fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar. Kommunens eller fylkeskommunens låneopptak etter første punktum kan ikke være større enn eiernes samlete investeringstilskudd justert for kommunens eller fylkeskommunens eierandel i selskapet."

Bestemmelsen stiller opp en rekke vilkår for at eierkommunene kan ta opp lån for å finansiere et tilskudd til eget selskap. For spørsmålet som er stilt i denne saken er det to av vilkårene som er relevante, og svaret her begrenser seg til disse to.

For det første må det være tale om et tilskudd til investeringer i varige driftsmidler. Utover at det må være et varig driftsmiddel, legger ikke loven begrensninger på hvilke typer eiendeler som det investeres i.

For det andre må det være tale om at investeringen er på et område hvor kommunen har et lovpålagt ansvar. I merknadene til bestemmelsen heter det, jf. Prop. 46 L kapittel 30 s. 393:

"I tillegg er det et vilkår for adgangen til å ta opp lån at investeringen som skal foretas er innenfor et område hvor kommuner eller fylkeskommuner (tilskuddsgiver) har et lovpålagt ansvar. Bestemmelsen vil for eksempel gjelde der en kommune eller fylkeskommune gir et investeringstilskudd til et interkommunalt selskap i forbindelse med en investering på kulturområdet eller kollektivtransportområdet."

Departementets vurdering er ut fra dette at kommuner kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til investeringer i varige driftsmidler som skal brukes innenfor et område hvor kommunen som tilskuddsgiver har et lovpålagt ansvar, så fremt de øvrige vilkårene i § 14-16 andre ledd er oppfylt.

Med hilsen

Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør

Bent Devik
seniorrådgiver