§ 7-10: Spørsmål om å øke varaliste

Om det er mulig å gjøre nyvalg eller suppleringsvalg for å øke en gruppes varaliste til formannskapet.

Brevdato: 28. juni 2022

Svar på spørsmål om tolkningen av kommuneloven

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til e-post 10. mars 2022 til Valgdirektoratet. I e-posten skriver dere at et av medlemmene av formannskapet ønsker å øke varalisten sin, slik at han eller hun får to varamedlemmer til formannskapet, og ikke bare ett. Dere viser til at vedkommende er ett av tre medlemmer av kommunestyret som er valgt inn fra samme gruppe. Det andre medlemmet er allerede varamedlem til formannskapet, mens det tredje medlemmet sitter i kontrollutvalget. Dere spør om det er mulig å gjøre nyvalg eller suppleringsvalg for å øke gruppens varaliste til formannskapet. Valgdirektoratet har oversendt spørsmålet til departementet for besvarelse.

Departementet vil vise til at det følger av kommuneloven § 5-6 første ledd at formannskapet må ha minst fem medlemmer. Det er kommunestyret selv som velger medlemmene. Medlemmer og varamedlemmer til formannskapet velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret, jf. andre ledd. Det er dermed bare medlemmene av kommunestyret som kan være varamedlemmer til formannskapet. At medlemmene og varamedlemmene til formannskapet velges for fire år om gangen, betyr at kommunestyret i utgangspunktet ikke kan omorganisere formannskapet i løpet av valgperioden, for eksempel ved å endre rekkefølgen på de medlemmene og varamedlemmene som allerede er valgt. Dersom et medlem innvilges fritak eller trer endelig ut av organet, vil kommunestyret likevel kunne velge et settemedlem eller nytt medlem av formannskapet i henhold til reglene i § 7-10.

Det følger av § 7-10 sjette ledd at hvis en gruppes varamedlemmer til formannskapet er blitt for lavt, kan kommunestyret selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Suppleringsvalg vil bare være aktuelt i de tilfellene hvor antallet på gruppen viser seg ikke å være tilstrekkelig. Dette kan skje uten at noen trer ut av organet, men der det for eksempel viser seg å være vanskelig å få innkalt varamedlemmer og man derfor ønsker å utvide listen.

Ved suppleringsvalg etter § 7-10 sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Det nyvalgte varamedlemmet skal plasseres nederst på listen over varamedlemmer.

I denne saken dreier det seg om suppleringsvalg fra en gruppe som har tre medlemmer i kommunestyret. Det medlemmet som eventuelt kan bli valgt inn som nytt varamedlem til formannskapet, sitter i kontrollutvalget. Det følger av § 23-1 tredje ledd bokstav b at varamedlemmer av formannskapet ikke kan være medlemmer av kontrollutvalget. Vilkårene for at kommunestyret skal kunne velge det aktuelle kommunestyremedlemmet som varamedlem til formannskapet, vil altså ikke være oppfylt så lenge vedkommende er medlem av kontrollutvalget.

I e-posten spør dere om kommunestyremedlemmet kan trekke seg fra kontrollutvalget, for i stedet å bli valgt inn som varamedlem til formannskapet. Departementet vil vise til at det følger av § 23-1 fjerde ledd at kommunestyret når som helst kan velge medlemmer til kontrollutvalget på nytt. I motsetning til medlemmene og varamedlemmene av formannskapet, er altså ikke medlemmene av kontrollutvalget valgt for fire år om gangen. Det er opp til kommunestyret om medlemmene av kontrollutvalget skal velges på nytt. Medlemmene av kontrollutvalget har rett og plikt til å inneha vervet inntil kommunestyret eventuelt velger et nytt kontrollutvalg, med mindre vilkårene for uttreden eller fritak i § 7-9 er oppfylt. Det enkelte medlemmet kan altså ikke selv velge å trekke seg fra kontrollutvalget. 

Hvis kommunestyret beslutter at ett eller flere medlemmer av kontrollutvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt. Valget av nye medlemmer skal skje i samsvar med reglene i § 23-1 andre ledd, jf. tredje ledd.

Når det gjelder spørsmålet om det er mulig å gjøre nyvalg etter § 7-10 fjerde ledd for å øke gruppens varaliste til formannskapet, vil departementet vise til at nyvalg kun er aktuelt i de tilfellene der et medlem eller varamedlem trer endelig ut av organet. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Bestemmelsen vil altså ikke kunne brukes til å øke varalisten til formannskapet. Det er bestemmelsen om suppleringsvalg i § 7-10 sjette ledd som regulerer dette.

 

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Signe Bechmann
seniorrådgiver