§ 14-18: Beregning av avdrag på kirkelån

Spørsmål om beregning av avdrag på kirkelån.

Brevdato: 6. mai 2019

Vi viser til epost 6. mars 2019 med spørsmål om beregning av avdrag på kirkelån.

Kommuneloven § 14-18 første og andre ledd lyder slik:

"Lån til formål som er nevnt i § 14-15 første og andre ledd og § 14-16, skal avdras årlig. Avdragene skal samlet være minst lik størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivninger i regnskapsåret, justert for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på kommunens eller fylkeskommunens avskrivbare anleggsmidler. Justeringen etter andre punktum skal gjøres ut fra lånegjeldens og anleggsmidlenes bokførte verdi ved inngangen av regnskapsåret.

Første ledd gjelder også for lån som er tatt opp med hjemmel i annen lov. Lån som er tatt opp etter kirkeloven § 15 sjette ledd til investeringer i kirkebygg, kan likevel avdras over investeringens regnskapsmessige levetid hvis levetiden er vesentlig lengre enn levetiden på kommunens egne anleggsmidler."

Det følger av andre ledd første punktum at et lån som kommunen har tatt opp til investeringer i kirkebygg skal tas med i beregningen av minimumsavdraget etter første ledd. Bestemmelsen i andre ledd andre punktum gir et unntak fra dette. Unntaket innebærer ifølge merknadene til bestemmelsen at et lån holdes utenfor beregningen av minimumsavdraget etter første ledd og at lånet i stedet avdras særskilt over investeringens regnskapsmessige levetid, jf. Prop. 46 L (2017-2018) side 395. 

Det følger altså både av ordlyden og av merknadene til bestemmelsen i andre ledd andre punktum at et lån til kirkebygg som holdes utenfor minimumsavdraget skal avdras over investeringens regnskapsmessige levetid. Dersom levetiden for eksempel er 50 år for den aktuelle investeringen må det bety at lånet avdras over 50 år.

Unntaket gjelder kun hvis levetiden på investeringen er vesentlig lengre enn levetiden på kommunens egne anleggsmidler. Bestemmelsen er primært tenkt for tilfeller hvor det er tale om investeringer av vesentlige beløp, og hvor levetiden på investeringen er en god del lengre enn levetiden på kommunens egne eiendeler, jf. Prop. 46 L (2017-2018) side 395.

Etter ordlyden retter unntaket seg mot 'lån som er tatt opp etter kirkeloven § 15 sjette ledd til investeringer i kirkebygg'. Ifølge merknadene gjelder dette lån som er tatt opp til bygging av 'kirker' etter kirkeloven § 15 første ledd bokstav a. Det vil således være forståelsen av begrepet 'kirker' etter kirkeloven som avgrenser hvilke lån som kommunen kan ta opp etter kirkeloven og som vil være omfattet av unntaket i kommuneloven § 14-18 andre ledd andre punktum. Vi viser her til kirkeloven § 17 første ledd, hvor det framgår at med kirke menes soknekirke eller kapell som er godkjent av Kongen eller departementet, eller som er kirke fra gammelt av.

Med hilsen

Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør

Bent Devik
seniorrådgiver