§ 14-6: Konsolidering av kommunekassens årsregnskap

Spørsmål om konsolidert årsregnskap for kommunene som ikke har andre regnskapsenheter enn kommunekassen.

Brevdato: 8. februar 2021

Konsolidering av kommunekassens årsregnskap

Vi viser til epost 4.2.2021 om konsolidert årsregnskap for kommunene som ikke har andre regnskapsenheter enn kommunekassen.

Koml. § 14-6 første ledd bokstav d stiller krav om at kommunene skal utarbeide et konsolidert årsregnskap. Kravet om konsolidert årsregnskap bygger forutsetningsvis på at kommunen har organisert deler av kommunens virksomhet i kommunale foretak mv. I flere tilfeller er det ikke slik, og kommunens eneste regnskapsenhet er kommunekassen.

Lovens bokstav kan nok leses slik at kommuner som kun har kommunekassen som regnskapsenhet også skal utarbeide et eget konsolidert årsregnskap, selv om kommunen ikke har andre regnskapsenheter enn kommunekassen. Dette ville i praksis bety at det legges fram to like årsregnskap, eventuelt med noen ulike noteopplysninger utarbeidet ihht budsjett- og regnskapsforskriften § 10-4. Dette synes lite hensiktsmessig og heller ikke nødvendig for å fram den informasjonen til kommunestyret som er tiltenkt etter § 14-6 første ledd bokstav d.

Ut fra dette er vår vurdering at kommuner med kun kommunekassen som regnskapsenhet, oppfyller regnskapsplikten etter § 14-6 første ledd ved å utarbeide kun ett årsregnskap. Dette forutsetter imidlertid at det kommer klart fram at dette årsregnskapet også tjener som kommunens konsoliderte årsregnskap. Dette bør komme fram av regnskapsdokumentene og saksfremlegg til kommunestyret, i tillegg til at det gis noteopplysninger om dette. Når årsregnskapet også tjener som det konsoliderte årsregnskapet, blir det naturlig å legge til grunn at det må gis noteopplysninger etter budsjett- og regnskapsforskriften § 10-4. Eksempelvis vil dette ivareta informasjonshensynet for tilfeller der kommunen i foregående regnskapsår (eksempelvis 2020) hadde et kommunalt foretak som er tilbakeført til kommunekassen det aktuelle regnskapsåret (2021), jf. § 10-4 første ledd bokstav c. I tillegg kan det være aktuelt å gi ytterligere noteopplysninger etter § 5-15 første ledd.

Problemstillingen som er reist kan også være aktuell der regnskapet til interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefellesskap som utgangspunkt skal innarbeides i (kontor)kommunens konsoliderte regnskap, men der disse likevel utelates fra konsolideringen etter budsjett- og regnskapsforskriften § 10-3. Også i slike tilfeller vil kommunens konsoliderte årsregnskap kun bygge på kommunekassens regnskap. Våre vurderinger over gjelder på samme måte i slike tilfeller.

For øvrig gjør vi oppmerksom på at selv om innholdet i kommunekassens årsregnskap og konsolidert årsregnskap er det samme, må rapporteringen til KOSTRA skje to ganger på hver sine "skjema". Dette for at SSB også skal kunne publisere konsoliderte regnskapstall, i tillegg til tall for kommunekassen. SSB svarer på eventuelle spørsmål om dette.

Med hilsen
Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør

Bent Devik
utredningsleder