§ 10-9: Spørsmål om forslagsrett

Brevdato: 2. september 2020

Henvendelse om kommuneloven § 10-9

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til henvendelser av 18. mai og 11. august 2020 fra Asker kommune om kommuneloven § 10-9.

Asker kommune viser til at kommuneloven § 10-9 om forslagsrett gjelder for kommuner med parlamentarisk styreform, og gir enkeltmedlemmer av kommunestyret rett til å fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet for kommunestyret. Kommunen ønsker å få departementets vurdering av hvorvidt kommuner uten parlamentarisk styreform kan innta en tilsvarende bestemmelse i sitt reglement for saksbehandling etter kommuneloven § 11-12, eller om dette vil være i strid med bestemmelsene i § 11-3 om at minst 1/3 av organets medlemmer må kreve det for å få en sak satt på sakslisten til et møte i kommunestyret.

Departementets vurdering

Det følger av kommuneloven § 10-9 at medlemmer av kommunestyret i kommuner med en parlamentarisk styreform kan fremme forslag som gjelder kommunens virksomhet for kommunestyret. Kommunestyret avgjør selv hvordan forslaget skal behandles. Bestemmelsen, som er ny i kommuneloven av 2018, er en spesialregulering for parlamentarisk styrte kommuner og åpner for at enkeltmedlemmer av kommunestyret kan få satt saker på dagsordenen i kommunestyret. I forarbeidene til kommuneloven fremkommer det at en slik forslagsrett for enkeltmedlemmer ble vurdert spesifikt for kommuner med parlamentatrisk styreform som et tiltak for å styrke opposisjonens og kommunestyrets rolle i parlamentarisk styrte kommuner, og for å legge til rette for en bredere politisk deltakelse. Vi viser her til NOU 2016:4 punkt 9.4.7 og Prop. 46 L (2017-2018) punkt 10.5.4.

Etter kommuneloven § 11-3 første ledd er det lederen av et folkevalgt organ som setter opp saksliste for hvert møte i organet. En sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det, jf. § 11-3 første ledd siste punktum. Etter kommuneloven § 11-12 skal kommunestyret selv fastsette et reglement med nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer. Bestemmelsen er en videreføring av kommuneloven av 1992 § 39 nr. 1. I forarbeidene til kommuneloven er det uttalt at det i slike saksbehandlingsreglement skal fastsettes regler som vil utfylle og supplere loven, jf. Prop. 46 L (2017-2018) punkt 17.4.10. I merknad til § 11-12 er det påpekt at et reglement ikke kan innskrenke de rettighetene som følger av kommuneloven, jf. Prop. 46 L (2017-2018) s. 376.

Departementet legger til grunn at en kommune ikke kan fravike saksbehandlingsregler som følger av kommuneloven i et reglement fastsatt med hjemmel i kommuneloven § 11-12, og at det i et reglement kun kan gis regler som supplerer lovens saksbehandlingsregler. Departementet vurderer at kommuner med formannskapsmodell ikke kan fastsette i et saksbehandlingsreglement at enkeltmedlemmer av kommunestyret har forslagsrett tilsvarende det som er regulert i kommuneloven § 10-9. Det betyr at det er kommuneloven § 11-3 første ledd siste punktum som gjelder for slike kommuner, og at minst 1/3 av organets medlemmer må kreve det for at en konkret sak skal settes på sakslisten. Vi viser her også til det som er beskrevet ovenfor om formålet med kommuneloven § 10-9.

Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

Jan Gabriel Gabriel
seniorrådgiver