§ 5-1: Spørsmål om arbeidsutvalg skal regnes som folkevalgt organ

Om et arbeidsutvalg skal regnes som et folkevalgt organ. Spørsmål om et utvalg kan opprette andre typer organer enn arbeidsutvalg.

Brevdato: 8. august 2022

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til brev 13. juni 2022. I brevet skriver dere at fagutvalgene under Oslo bystyre tradisjonelt har opprettet arbeidsutvalg. Arbeidsutvalgenes oppgaver er blant annet å fremme forslag til og forvalte fagutvalgets budsjett, godkjenne reiser og treffe beslutninger om godtgjøring for befaringer, møter og seminarer. Dere skriver at oppgavene er av praktisk, økonomisk og administrativ art, og at arbeidsutvalgene aldri vil gis fullmakt til å behandle saker som inngår i den ordinære politiske saksbehandlingen i bystyrets organer. Dere ber departementet avklare om arbeidsutvalgene skal regnes som folkevalgte organer etter kommuneloven, slik at blant annet saksbehandlingsreglene i kommuneloven kapittel 11 kommer til anvendelse.

Kommunal- og distriktsdepartementet tar ikke konkret stilling til om arbeidsutvalgene som dere beskriver, er folkevalgte organer, men kan gi generell veiledning om reglene i kommuneloven.

Departementet viser til at utvalg og arbeidsutvalg er regulert i § 5-7. Det følger av § 5-7 første ledd at bystyret selv kan opprette utvalg for kommunale formål og for deler av den kommunale virksomheten. Bystyret fastsetter selv hva slags saker utvalget skal behandle, og utvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke noe annet følger av lov. Bystyret kan også når som helst omorganisere eller nedlegge utvalg.

Det følger av § 5-7 tredje ledd at et utvalg selv kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av utvalget. Utvalget kan gi lederen eller arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke bystyret selv har bestemt noe annet.

Kommuneloven åpner ikke for at et utvalg kan opprette andre typer organer enn arbeidsutvalg etter § 5-7 tredje ledd. Alle arbeidsutvalg som er opprettet med hjemmel i denne bestemmelsen, skal regnes som folkevalgte organer etter kommuneloven, jf. § 5-1 andre ledd bokstav e. Det betyr blant annet at saksbehandlingsreglene i lovens kapittel 11 kommer til anvendelse. Dette gjelder uavhengig av hvilken myndighet arbeidsutvalget gis.

 

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Signe Bechmann
seniorrådgiver