§ 18-1: Interkommunalt politisk råd

Om regionråd som er organisert som IKS. Må disse omdannes til interkommunalt politisk råd?

Brevdato: 17. august 2021

Svar på henvendelse om interkommunalt politisk råd

Vi viser til henvendelse 19. mai 2021. I henvendelsen stiller dere spørsmål om andre organisasjonsmodeller enn interkommunalt politisk råd er tilgjengelige for de tidligere «regionrådene». Dere viser til at de fleste regionråd trolig har vært organisert etter kommuneloven (1992) § 27. Regler om omdanning for disse er gitt i den nye kommuneloven § 31-2.

Dere viser imidlertid til at det også finnes regionråd som er organisert som interkommunalt selskap etter IKS-loven. Spørsmålet er om også disse er forpliktet til å omdanne seg til et interkommunalt politisk råd etter kommuneloven kapittel 18.

Omdanning av "regionråd" – departementets vurdering

Departementet viser til bakgrunnen for å regulere interkommunale politisk råd gjennom egne bestemmelser i kommuneloven slik det er beskrevet i NOU 2016: 4 Ny kommunelov side 203, pkt. 18.6.5:

Etter utvalgets oppfatning er det viktig å regulere regionråd i kommuneloven for å klargjøre at kommunelovens regler om møteoffentlighet, saksbehandling mv. også gjelder for møter i regionrådet. Dette er viktig blant annet av hensyn til åpenhet og demokratisk deltakelse.

Departementet sluttet seg til utvalgets oppfatning, se Prop. 46 L (2017–2018) side 176, pkt. 19.3.4.3.

I den samme proposisjonen side 175, pkt. 19.3.4.1 uttales det også at [d]epartementet mener det også er behov for å fastsette regler for hvordan interkommunale politisk samarbeid skal foregå.

I merknaden til § 18-1 første ledd heter det at [e]t slikt råd må opprettes etter denne bestemmelsen og kan ikke organiseres på annen måte, jf. Prop. 46 L (2017–2018) side 398.

Departementet mener etter dette at lovens forarbeider nokså klart peker i retning av at det som tidligere gjennomgående ble kalt for regionråd må, etter den nye kommuneloven, opprettes som interkommunalt politisk råd etter kapittel 18.

Selv om nye samarbeid må opprettes etter kapittel 18, er det ikke uten videre gitt at eksisterende samarbeid er forpliktet til å omdanne seg. Dette er i prinsippet to ulike spørsmål.

Omdanningsspørsmålet er ikke uttømmende omtalt i lovforarbeidene. Det ble i den nye kommuneloven gitt overgangsregler i § 31-2 for interkommunale styrer organisert etter den gamle lovens § 27. Regionråd som var og er organisert etter den bestemmelsen, må derfor omdannes hvis virksomheten skal fortsette. Dette løser imidlertid ikke spørsmålet om regionråd som er etablert i form av andre organisasjonsmodeller også plikter å omdanne seg.

Departementet legger imidlertid til grunn at også eksisterende regionråd som ikke er organisert som § 27-samarbeid, er forpliktet til å omdanne seg til et interkommunalt politisk råd etter kommuneloven kapittel 18. Selv om det ikke er direkte uttalt, peker både lovteksten og forarbeidene i retning av at enhver type samarbeid som har et innhold som loven kapittel 18 tar sikte på å regulere, må være organisert i samsvar med kapitlet.

Når det særlig gjelder regionråd organisert som IKS, vil departementet også trekke frem at IKS-loven ikke inneholder slike regler om møteoffentlighet og saksbehandling mv. slik som kommuneloven gjør. De ovenfor siterte uttalelsene fra forarbeidene viser at det var viktig for lovgiver å sørge for at virksomhet av den typen som regionråd utfører, omfattes av slike regler som ivaretar hensynet til åpenhet og demokratisk deltakelse.

Departementet viser også til at denne lovforståelsen er lagt til grunn i departementets veileder av 28. juni 2019 om ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser til ny kommunelov, se side 8 og 9. Veilederen finnes på våre nettsider: veileder_kommuneloven.pdf (regjeringen.no).

Innholdet i samarbeidet

Hvilket innhold samarbeidet må ha for at det skal anses å gå inn under bestemmelsene om interkommunalt politisk råd, er et eget spørsmål. Det finnes ingen fast definisjon på hva som tidligere har vært å regne som et regionråd, se NOU 2016: 4 Ny kommunelov side 203, pkt. 18.6.5. Dette spørsmålet er ikke reist i henvendelsen hit, så departementet går ikke nærmere inn på det, utover å vise til at også dette spørsmålet er omtalt i forarbeidene og i veilederen av 28. juni 2019.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Erland Aamodt
fagdirektør