§ 15-1: Beregning av selvkost – utløsningssum for et IKS

Spørsmålet var om en utløsningssum etter IKS-loven § 30 for å avslutte deltakerforholdet i et selskap som driver innen selvkostområdet, skal inngå i beregningen av selvkost til den uttredende kommunen og til det interkommunale selskapet.

Brevdato: 17. januar 2024

Beregning av selvkost - utløsningssum for et IKS

Vi viser til e-post av 22. november 2023.

Spørsmålet var om en utløsningssum etter IKS-loven § 30 for å avslutte deltakerforholdet i et selskap som driver innen selvkostområdet, skal inngå i beregningen av selvkost til den uttredende kommunen og til det interkommunale selskapet. Normalt vil en slik utløsningssum være en inntekt for kommunen og en utgift for IKS-et, men det kan også være motsatt.

Kommuneloven § 15-1 angir den grunnleggende definisjonen av hva som er samlet selvkost, og forskrift om beregning av selvkost utdyper hvordan samlet selvkost skal beregnes.

Selvkost omfatter bare kostnader og tilhørende inntekter som direkte eller indirekte gjelder produksjonen av tjenesten som det skal betales gebyrer for, jf. selvkostforskriften § 2. Transaksjoner som ikke gjelder selve produksjonen av selvkosttjenesten, men som kun gjelder likviditet, finans- og gjeldsforvaltning eller selskapsfinansiering, skal ikke inngå i selvkost.

For eksempel skal ikke likviditetslån og renter på disse, gevinst og tap på finansielle plasseringer, kapitalinnskudd i selskaper eller utbytte inngå i selvkost. Dette er beskrevet i veilederen til selvkostforskriften under merknadene til § 2.

Det samme vil også måtte gjelde for utløsningssum ved uttreden av et IKS. En utløsningssum skal derfor ikke inngå i selvkost, verken i beregnet selvkost for den uttredende kommune eller i beregnet selvkost for IKS-et. Dette vil gjelde uavhengig av hvilken part som har henholdsvis inntekten og utgiften i transaksjonen.

Med hilsen

Bent Devik (e.f.)
Fagdirektør

Even Vaboen
Utredningsleder