§ 7-5 og § 7-6: Spørsmål om forholdsvalg - plikt til å ha skriftlig avstemning

Om adgang til å avholde forholdsvalg gjennom å vise stemmetegn, eller om det er krav om at dette må gjøres skriftlig.

Brevdato: 11. oktober 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til tidligere korrespondanse, sist Larvik kommunes e-post 11. oktober 2019. Kommunen ønsker svar på om det er adgang til å avholde forholdsvalg gjennom å vise stemmetegn, eller om det er krav om at dette må gjøres skriftlig.

I brev 27. september 2019 til Ulstein kommune skriver departementet blant annet:

"Det vil fortsatt være adgang til skriftlig avstemning der hvor loven åpner for eller forutsetter skriftlighet. Forholdsvalg etter § 7-5 og § 7-6 er et eksempel på avstemming som kan gjøres skriftlig."

Etter ordlyden i § 7-6 første ledd forutsetter loven skriftlighet ettersom medlemsplassene i det folkevalgte organet fordeles på de ulike listene "etter hvor mange stemmesedler hver liste har fått", se også Prop. 46 L (2017–2018) side 362. Bestemmelsene om forholdsvalg i den nye kommuneloven er i all hovedsak en videreføring av tidligere bestemmelser om forholdsvalg. Siden dette er en videreføring, er ikke fremgangsmåten ved forholdsvalg nærmere omtalt i lovforarbeidene til den nye loven. Det er derfor relevant å se hen til lovforarbeidene til kommuneloven av 1992. I NOU 1990: 13 på side 174 fremgår det at utvalget foreslo at valget skal være skriftlig og basert på listeforslag som er innlevert på forhånd.

Departementet har flere ganger gitt uttrykk for at forholdsvalg skal skje skriftlig, blant annet i rundskriv H-27/99 punkt 1.5.2 og H-12/15 punkt 2.5. I sistnevnte rundskriv står det tydelig at "[r]øystinga skal skje skriftleg og med bruk av røystesetlar".

Departementet kan ikke se holdepunkter som i tilstrekkelig grad tilsier at den nye lovens §§ 7-5 og 7-6 skal forstås annerledes enn §§ 36 og 37 i kommuneloven av 1992. Etter departementets syn trekker dette i retning av at forholdsvalg må avholdes skriftlig og ved bruk av stemmesedler slik loven forutsetter, jf. § 7-6 første ledd.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Edvard Thorolf Aspelund
seniorrådgiver