§ 11-4: Kravene til innholdet i møteboken

Om departementets tolkning av "avstemningsresultat" i § 11-4 første ledd bokstav e.

Brevdato: 19. desember 2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til din e-post 30. oktober 2019 der du ber om departementets tolkning av § 11-4 første ledd bokstav e.

I den nye kommuneloven er det stilt strengere krav til innholdet i møteboken fra møter i folkevalgte organer, og ett av kravene er at den skal inneholde opplysninger om "avstemningsresultatet". Hva som ligger i dette blir nærmere beskrevet i forarbeidene, se Prop. 46 L (2017–2018) på side 157:

"Det er særlig viktig at avstemningsresultatet kommer fram. Både utfallet av avstemningen og hvilke partier som stemte på hvilke forslag til vedtak skal framgå av møteboken. Det er viktig for ettertiden og innbyggernes mulighet for å holde de folkevalgte ansvarlige for sine voteringer at møteboken viser hva de ulike partier har stemt."

Departementet mener dette taler for at møteboken også skal inneholde en angivelse av hvordan partiene har stemt. Dersom partiene deler seg og stemmer på ulike forslag, eller det er en eller flere uavhengige i organet, tilsier formålet bak bestemmelsen at personene det gjelder navngis slik at det blir mulig å vite hva den enkelte folkevalgte har stemt.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Edvard Thorolf Aspelund
seniorrådgiver