§ 6-1: Spørsmål om ordførers møte- og talerett i kontrollutvalget

Om ordførers møte- og talerett i kontrollutvalget også gjelder når kontrollutvalget opptrer som arbeidsgiver for kontrollutvalgssekretariatet.

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til brev av 9. september 2022 fra Forum for kontroll og tilsyn med spørsmål om ordførers møte- og talerett i kontrollutvalget.

Spørsmålet som stilles er om ordførers møte- og talerett i kontrollutvalget etter kommuneloven § 6-1, også gjelder når kontrollutvalget skal behandle saker som angår utvalgets rolle som arbeidsgiver for kontrollutvalgssekretæren.

Ordførerens møte- og talerett følger av § 6-1 tredje ledd. Ordførers møte- og talerett i kontrollutvalget er bare kort omtalt i forarbeidene til kommuneloven (Prop.46 L (2017 – 2018) s. 360). Dagens bestemmelse er en videreføring av gjeldende rett fra tidligere kommuneloven av 1992 og kommunestyreloven av 1954. Departementet finner ikke holdepunkter i forarbeidene som tilsier at møte- og taleretten skal begrenses, basert på hva slags saker kontrollutvalget skal behandle. I den grad ordføreren er til stede når utvalget behandler saker om er underlagt taushetsplikt, vil taushetsplikten også gjelde for ordføreren på samme måte som for resten av utvalgets medlemmer, jf. forvaltningsloven § 13.

Ordføreres møterett i kontrollutvalget er også omtalt i Kontrollutvalsboka, en veileder om rollen og oppgavene til kontrollutvalget utgitt av Kommunal- og distriktsdepartementet. I kontrollutvalsboka står følgende:
Nokre ordførarar møter i kontrollutvalet ein til to gonger i året, mens andre ordførarar vel å ta i bruk møteretten sin ved å stille på kvart møte. Det kan vere nyttig at ordførar og kontrollutvalet tidleg i valperioden klårgjer kva behov og forventingar ein har til ordføraren si deltaking på kontrollutvalsmøta. Ordførarar kan vere usikre på om kontrollutvala ynskjer at dei deltek, ut ifrå omsynet til at kontrollutvalet skal vere uavhengig. Ordførarar ynskjer heller ikkje å gje inntrykk av at dei blandar seg inn i sakene til kontrollutvalet og prøver å overstyre arbeidet til kontrollutvalet. Kontrollutvalet kan vurdere i kva saker det vil vere særleg nyttig at ordføraren er til stades. Ved å oppmode ordførar spesielt om å delta i møte der kontrollutvalet skal ta opp slike saker, vil utvalet leggje til rette for ei god samhandling mellom kontrollutvalet og ordførar.
Departementet vurderer etter dette at lovens ordlyd må legges til grunn, og at ordføreren dermed har møte- og talerett i kontrollutvalget uavhengig av hvilke saker som behandles. Som det fremgår av Kontrollutvalsboka kan det likevel være nyttig at ordføreren og kontrollutvalget har dialog for å avklare behov og forventninger til ordførerens deltakelse.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Trond Liu Skaug
seniorrådgiver