§ 7-1: Valg av styre i et kommunalt foretak etter et kommunestyrevalg

Om plikten til å velge styre i kommunale foretak etter at nytt kommunestyret har konstituert seg, jf. kommuneloven § 7-1 femte ledd.

Brevdato: 17. august 2023

Spørsmål om valg av styre til kommunale foretak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til e-post 21. juli 2023 fra Bodø kommune ved Berit Skaug. I e-posten spør kommunen om forholdet mellom bestemmelsene i kommuneloven § 7-1 femte ledd om folkevalgtes funksjonstid og valg av styremedlemmer til et kommunalt foretak etter kommuneloven kapittel 9.  

Departementet kan ikke ta stilling til den konkrete situasjonen eller praksisen i Bodø kommune, men kan redegjøre for vår generelle forståelse av regelverket om valg av medlemmer til styret i et kommunalt foretak.  

Hvis en kommune har et kommunalt foretak etter kommuneloven kapittel 9, så skal kommunestyret velge et styre med minst tre medlemmer, se § 9-5 første ledd. Det følger av § 9-7 første ledd at valgperioden er to år så lenge foretakets vedtekter ikke sier noe annet. Valgperioden kan uansett ikke være lenger enn fire år, dvs. kommunevalgperioden. Kapittel 9 har ingen egne regler om når det skal eller kan velges styremedlemmer utover at det naturligvis må velges medlemmer til styre når foretaket opprettes.

Styret i et kommunalt foretak er et «annet kommunalt organ» etter kommuneloven § 5-2, men det er de vanlige reglene for folkevalgte organer som gjelder, se § 5-2 tredje ledd. Etter kommunestyrevalget skal det nye kommunestyret konstituere seg, og har blant annet som oppgave å velge nye medlemmer til ulike organer, se § 7-1. Dette skal også gjøres for styret i et kommunalt foretak. Denne ordningen ble videreført fra den forrige kommuneloven. I forarbeidene ble det uttrykkelig sagt at det «skal foretas nyvalg av styre ved starten av en ny kommunevalgperiode», se Ot.prp. nr. 53 (1997-1998) side 121. Denne uttalelsen er relevant for tolkningen av gjeldende kommunelov.

Kommunestyret må imidlertid ikke velge nytt styre i selve det konstituerende møte, men det bør gjøres, se § 7-1 tredje ledd. Det følger av § 7-1 femte ledd at de «gamle» organene er i funksjon frem til det blitt avholdt nyvalg, men at funksjonstiden uansett ikke skal være lenger enn første årsskifte etter valget. Denne bestemmelsen var ny i kommuneloven 2018, og hensikten var å sette en frist for når det nye kommunestyret må velge nye medlemmer til de ulike organene i kommunene. Konsekvensene av at fristen ikke overholdes, er at organet opphører, se Prop. 46 L (2017–2018) side 361.

Det nye kommunestyret må derfor velge nye medlemmer til styret i et kommunalt foretak innen første årsskiftet etter kommunestyrevalget ettersom de «gamle» medlemmenes funksjonstid opphører på dette tidspunktet. Det vil naturligvis være mulig å gjenvelge medlemmene dersom det er ønskelig slik at disse medlemmene sitter til etter at regnskapet er avsluttet og avlevert våren 2024. Vi minner om at kommunestyre etter § 9-7 tredje ledd når som helst ved nyvalg kan skifte ut de styremedlemmene de selv har valgt.

Departementet vil tilføye at situasjonen med at et nytt organ med nye medlemmer skal avlegge og vedta regnskap som omhandler tiden forut for deres funksjonstid ikke er uvanlig i kommunal sammenheng. Det vil f.eks. være det nye kommunestyret som våren 2024 behandler regnskapet og årsberetningen for hele 2023, herunder det konsoliderte regnskapet for hele kommunen som rettssubjekt.

Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
avdelingsdirektør

Edvard Thorolf Aspelund
utredningsleder