§§ 11-2 og 11-3: Behandlingen av interpellasjoner og fremsatte forslag til vedtak

Spørsmål om behandlingen av interpellasjoner i kommunestyret og forholdet til bestemmelsen om behandlingen av nye saker og mulighet til å avvise saker.

Brevdato: 4. august 2020

Forespørsel - Fastlegging av innholdet i kommunelovens § 11-12 jf. § 11-3 (5)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til din e-post 13. juli 2020. I e-posten stiller du blant annet spørsmål om behandlingen av interpellasjoner i kommunestyret og forholdet til bestemmelsene om saksavvikling og behandling av nye saker.

Når det gjelder interpellasjoner og hvordan disse skal behandles i folkevalgte organer, så er dette omtalt i forarbeidene til loven, se særlig Prop. 46 L (2017-2018) side 156:

"Departementet er kjent med at en rekke kommuner har vedtatt ordninger med at medlemmer kan fremme interpellasjoner. Interpellasjoner, slik man kjenner det fra Stortinget, er forhåndsinnmeldte og grunngitte spørsmål fra et medlem som skal besvares i møtet, og hvor det er en påfølgende debatt. I en slik interpellasjon skal det det ikke være forslag om å vedta noe, men man etterspør en redegjørelse om en sak. Behandlingen av en interpellasjon skal i utgangspunktet ikke føre til at det treffes et vedtak, uttalelse eller annen avgjørelse som krever en avstemning. Forslag som fremmes sammen med interpellasjonen i forkant av møtet, eller i forbindelse med organets behandling av interpellasjonen, skal etter departementets syn anses som en sak etter § 11-3, og ikke som et spørsmål etter § 11-2 fjerde ledd. Det innebærer at framsatte interpellasjoner, som inneholder konkrete forslag organet skal ta stilling til, må behandles etter reglene om å få en sak på sakslisten. Dersom forslaget fremmes i forbindelse med organets behandling av interpellasjonen, vil det være å anse som «ny sak» etter § 11-3 femte ledd, og det skal behandles deretter. Interpellasjoner med forslag til vedtak fremmet i forkant av møtet, skal behandles etter § 11-3 første ledd eller § 11-2 andre ledd bokstav c) dersom 1/3 av medlemmene krever saken behandlet.

En interpellasjon, som bare inneholder spørsmål og ønske om et svar, og som sendes til møtelederen på forhånd, vil være omfattet av § 11-2 fjerde ledd, og skal behandles som spørsmål. Spørsmål etter denne bestemmelsen kan stilles både på forhånd, og under selve møtet. Interpellasjonen skal derfor påføres sakslisten, og kan bare nektes behandlet etter reglene i § 11-3 fjerde ledd. Det vil ikke være opp til organets leder å avgjøre om saken skal på sakslisten eller ikke. Det er derfor viktig at både den som fremmer saken og organets leder er klare og tydelige på hva som er en interpellasjon og hva som er et ønske om å få sak (som krever votering) på sakslisten."

Som det fremgår her, mener departementet at det dersom interpellasjonen inneholder forslag til vedtak så skal dette behandles som et krav om å sette en sak på sakslisten. Det betyr som nevnt over at forslag til vedtak som fremmes under organets behandling av en interpellasjon skal behandles som krav om behandling av en ny sak etter kommuneloven § 11-3 femte ledd.

Bakgrunnen for dette, er at det er en forskjell mellom det å kun stille et spørsmål som skal besvares av organets leder, og det å fremme et forslag som krever votering og oppfølging av administrasjonen. Votering over konkrete forslag krever at alle medlemmene setter seg inn i saken og har plikt til å stemme, jf. § 8-1 andre ledd, og det samme vil ikke være tilfelle ved interpellasjoner hvor man kun drøfter et forhold uten votering. Saker som det skal voteres over, bør også som hovedregel utredes av administrasjonen og har en side til kommunedirektørens ansvar for at saker som legges frem til folkevalgte organer skal være forsvarlig utredet og gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. En interpellasjon vil ofte ikke kreve samme utredninger som konkrete forslag til vedtak.

Hensynene bak bestemmelsen om at lederen og 1/3 av medlemmene kan motsette seg direkte behandling av en sak eller forslag til vedtak uten forutgående utredninger og vurderinger av administrasjonen i kommunen, gjør seg derfor også gjeldende i saker hvor forslaget til vedtak er fremmet i forbindelse med en interpellasjon.

Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

Edvard Thorolf Aspelund
seniorrådgiver