Kommuneloven kapittel 18: Registrering av interkommunalt politisk råd

Om IPR som ikke er et eget rettssubjekt kan registreres og få eget organisasjonsnummer.

Brevdato: 30. november 2023

Svar på spørsmål om registrering av IPR som ikke er eget rettssubjekt

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til e-post 14. november 2023 fra Nord-Aurdal kommune. Henvendelsen gjelder Regionrådet i Valdres IPR, som dere ønsker at skal registreres og få et organisasjonsnummer. Dere har imidlertid fått beskjed om at det ikke er mulig å registrere samarbeidet siden samarbeidet ikke er et eget rettssubjekt. Dere har spørsmål om det var lovgivers intensjon at det skulle være mulig å etablere IPR som ikke kan registreres med eget organisasjonsnummer. Departementet takker for henvendelsen om denne problemstillingen.

Kommuneloven stiller ingen krav om registrering av interkommunale samarbeid. Hvorvidt et samarbeid kan eller skal registreres må derfor vurderes med utgangspunkt i andre lover. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som forvalter sentralt lovverk på dette området, bl.a. enhetsregisterloven og foretaksregisterloven.

Kommuneloven stiller krav til navnet til samarbeidsmodellene interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefelleskap. Samarbeidene må enten ha hele samarbeidsformen i det formelle navnet eller bruke forkortelsene KO og IPR. Et viktig hensyn bak dette kravet er at det skal være enklere å identifisere samarbeidet overfor innbyggere, folkevalgte og offentlige registre, se Prop. 46 L (2017–2018) punkt 19.3.2.2 side 171.

Ut over kravet til navn og hensynet til at samarbeidet kan identifiseres i offentlige registre, har forarbeidene ingen direkte vurderinger av behov for registrering av samarbeidsmodellene. Kommunal- og distriktsdepartementet vurderer at kravet til samarbeidets navn (i dette tilfellet et IPR) vil ivareta en del av de samme hensynene som registrering, særlig kravet om gjenkjennbarhet. Når samarbeidet ikke er et eget rettssubjekt, er generelt behovet for registrering mindre enn ellers. Det skyldes bl.a. at samarbeidet ikke selv kan stå ansvarlig for rettslige disposisjoner. Samarbeidet kan ikke ansette personell selv og kan ikke inngå kontrakter selv. Dette må eventuelt gjøres gjennom en av kommunene i samarbeidet.

Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
avdelingsdirektør

Siri Sand Kaastad
seniorrådgiver