§ 13-1: Kommunedirektørens personalansvar og klager på enkeltvedtak

Spørsmål om hvem som er rett klageinstans på enkeltvedtak i arbeidsforhold, som suspensjon, forflytting og ordensstraff, nå som kommuneloven § 13-1 sjuende ledd fastslår at kommunedirektøren har det løpende personalansvaret.

Brevdato: 5. mai 2022

Svar på spørsmål om forholdet mellom forvaltningsloven § 28 andre ledd og kommuneloven § 13-1 syvende ledd

Vi viser til henvendelse 9. februar 2022.

I henvendelsen stiller dere spørsmål om hva som er rett klageinstans for enkeltvedtak i arbeidsforhold. Som bakgrunn peker dere på at suspensjon, forflytting og ordensstraff er å anse som enkeltvedtak med klagerett i medhold av forvaltningsloven. Samtidig bestemmer kommuneloven § 13-1 sjuende ledd at kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte ansatte i kommunen, inkludert suspensjon og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.

Departementet viser til utgangspunktet om at kommunedirektøren har et lovfestet personalansvar for den enkelte. Dette ansvaret inkluderer ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, jf. kommuneloven § 13-1 sjuende ledd. Bakgrunnen for bestemmelsen er blant annet et ønske om å styrke det grunnleggende skillet mellom de folkevalgte og administrasjonen, se for eksempel Prop. 46 L (2017–2018) side 63.

Kommunedirektørens personalansvar kan likevel være begrenset i annen lov. I kommuneloven § 13-1 sjuende ledd er et slikt forbehold tatt inn i slutten av bestemmelsen. Lovgiveren har med det tatt særskilt høyde for at annen lov kan begrense personalansvaret. I slike tilfeller vil det da være regelen i annen lov som får forrang i den grad annen lov ikke er forenlig med kommuneloven § 13-1 sjuende ledd.

Departementet mener at forvaltningsloven § 28 andre ledd gir uttrykk for «for annet [som] er fastsatt i lov», jf. kommuneloven § 13-1 sjuende ledd i.f. Det innebærer at de enkeltvedtakene som kommunedirektøren treffer med hjemmel i § 13-1 sjuende ledd og som forvaltningsloven bestemmer at det er klagerett i, jf. § 2 andre ledd og § 3 andre ledd, skal klagebehandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd. Det betyr at klageinstansen er kommunestyret, formannskapet eller særskilt klagenemnd.

Departementet har vurdert forarbeidenes klare uttalelser om å styrke skillet mellom den administrative og den folkevalgte delen av kommunen, men mener at henvisningen i § 13-1 sjuende ledd til at «hvis ikke noe annet er fastsatt i lov» går foran.

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Susanne Rynning Moshuus
utredningsleder