§ 14-15: Lån til kjøp av skog

Spørsmål om kommuner kan lånefinansiere kjøp av skog.

Brevdato: 16. februar 2022

Vi viser til epost 2.2.2022 med spørsmål om kommuner kan lånefinansiere kjøp av skog.

Kommuner kan ta opp lån til varige driftsmidler, jf. kommuneloven § 14-15 første ledd. Som varige driftsmidler regnes alle typer fast eiendom, jf. Prop. 46 L (2017-2018) s. 392.

Vår vurdering er at skogseiendom faller inn under fast eiendom, og dermed kan lånefinansieres i tråd med § 14-15 første ledd.

Låneadgangen er ikke avhengig av hva eiendommen skal benyttes til, men av at eiendommen eies av kommunen selv.

Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør

Bent Devik
utredningsleder