§ 23-7: Kontrollutvalgssekretariatets uavhengighet av revisjonen

Kan et kjæresteforhold mellom en ansatt i revisjonen og en ansatt i kontrollutvalgssekretariatet utfordre kravet om uavhengighet?

Brevdato: 20. april 2023

Svar på spørsmål om kommuneloven § 23-7 tredje ledd

Kommunal- og distriktsdepartementet viser til e-post 11. januar 2023 fra Østfold kontrollutvalgssekretariat Kommunalt oppgavefelleskap (ØKUS KOF). Dere ønsker en tolkning fra departementet av kravet om at sekretariatet skal være uavhengig av den eller dem som utfører revisjon for kommunen etter kommuneloven § 23-7 tredje ledd. Bakgrunnen for spørsmålet er at en ansatt i revisjonen var kjæreste med en ansatt i kontrollutvalgssekretariatet, og at det i den forbindelse ble stilt spørsmål ved om dette har betydning for sekretariatets uavhengighet.

Kommunal- og distriktsdepartementet tar ikke stilling til den konkret saken det vises til i henvendelsen hit, men kan gi generell veiledning om hvordan vi forstår reglene i kommuneloven.

Kommuneloven § 23-7 tredje ledd slår fast et generelt krav om at kontrollutvalgssekretariatet skal være uavhengig av kommunens revisjon. I denne bestemmelsen brukes ordet «sekretariatet», som tilsier at kravet i bestemmelsen om uavhengighet gjelder selve sekretariatet som funksjon, og ikke enkeltpersoner som er ansatt i sekretariatet. Departementet kan altså ikke se at uavhengighetskravet i tredje ledd er et habilitets- eller uavhengighetskrav for de ansatte i kontrollutvalgssekretariatet.

§ 23-7 fjerde ledd sier videre at sekretariatsfunksjonen ikke kan legges til den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen. Formålet med bestemmelsen er å forhindre at sekretariatet må kontrollere eget arbeid, noe som ville svekket sekretariatetens uavhengighet (se Prop. 46 L (2017–2018) punkt 24.6.4). Både § 23-7 tredje og fjerde ledd er begrunnet i at det ikke bør stilles spørsmål ved sekretariatenes upartiskhet når de skal bistå kontrollutvalget i deres kontroll med at revisjonen utfører oppgavene sine slik den skal.

Ut over bestemmelsen i fjerde ledd om at sekretariatsfunksjonen ikke kan legges til revisjonen for den aktuelle kommunen, sier ikke loven noe konkret om hvordan kravet om at sekretariatet skal være uavhengig av revisjonen skal forstås. Dette er heller ikke utdypet i forarbeidene. Departementet legger derfor til grunn at det må gjøres en konkret vurdering av om det foreligger forhold som er egnet til å svekke sekretariatets uavhengighet, og at det vil være rom for skjønn i en slik vurdering. Vi antar et sentralt vurderingstema vil være om det foreligger forhold knyttet til organisasjonsmodellen som er valgt, som er egnet til å svekke tilliten til at sekretariatet kan bistå kontrollutvalget i å føre en uavhengig kontroll med revisjonen.

Som ellers, har alle ansatte i forvaltningen ansvar for å selv vurdere sin egen habilitet etter forvaltningsloven. Vi utelukker ikke at det etter omstendighetene kan foreligge «særegne forhold» etter forvaltningsloven § 6 andre ledd, som tilsier at ansatte i revisjonen eller sekretariatet kan anses inhabile på grunn av en privat relasjon dem imellom. En vurdering av habilitet etter forvaltningsloven skal imidlertid ikke rettes mot sekretariatet eller revisjonen som sådan, men personene som er ansatt i sekretariatet eller revisjonen. En habilitetsvurdering etter forvaltningsloven vil heller ikke gjelde generelt, men skal knyttes til en avgjørelse i en konkret sak.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Siri Sand Kaastad
seniorrådgiver