Forsiden

§ 8-6: Tolkning av § 8-6 tredje ledd om avkortning av ettergodtgjøring

Spørsmål om når ettergodtgjøringen ikke skal avkortes med alderspensjon etter folketrygdloven.

Brevdato: 11. mai 2020

Spørsmål om kommuneloven § 8-6

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev 21. april 2020 fra Fylkesmannen i Vestland med spørsmål om tolkning av kommuneloven § 8-6 og reglene om ettergodtgjøring og avkortning.

Det følger av kommuneloven § 8-6 at folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet. Bestemmelsene om ettergodtgjøring i § 8-6 gjelder uansett hvilken alder den folkevalgte har, og det er derfor mulig for folkevalgte over 67 år å søke om og motta ettergodtgjøring.

Når det gjelder spørsmålet om avkortning av ettergodtgjøring, er det riktig at omtalen i forarbeidene til § 8-6 tredje ledd er særlig knyttet opp mot de som mottar ettergodtgjøring i perioden fra fylte 62 år til 67 år, og har uttak av alderspensjon i samme periode som de mottar ettergodtgjøring. Hovedformålet med bestemmelsen i § 8-6 tredje ledd er at den folkevalgte skulle kunne kombinere de to inntektene på samme måte som arbeidstakere på samme alder. Imidlertid er ordningen generell, og selv om forarbeidene kan peke i en annen retning, er det ikke gjort noe skille i lovens ordlyd. § 8-6 tredje ledd gjelder alle tidligere folkevalgte som mottar alderspensjon etter folketrygdloven samtidig med godtgjøring.

Når det gjelder vanlig uttak av alderspensjon etter fylte 67 år og kombinasjonen med ettergodtgjøring, så følger det dermed av § 8-6 tredje ledd at ettergodtgjøringen heller ikke avkortes mot det den tidligere folkevalgte mottar i alderspensjon etter folketrygdloven kapittel 19 og 20.

 

Med hilsen

Erland Aamodt (e.f.)
fung. avdelingsdirektør

Edvard Thorolf Aspelund
seniorrådgiver