§ 5-1: Spørsmål om navn på folkevalgte organer

Om betegnelsen «nemnd» kan benyttes for det folkevalgte organet man oppretter for å ivareta kommunens oppgaver etter viltloven.

Brevdato: 11. november 2019

Vi viser til e-post 4. november 2019. I e-posten spør dere om man kan benytte betegnelsen «nemnd» for det folkevalgte organet man oppretter for å ivareta kommunens oppgaver etter viltloven.

Kommuneloven § 5-1 tredje ledd bestemmer at folkevalgte organer som er nevnt i andre ledd bokstav a til d og g, skal ha navn som inkluderer den betegnelsen som er brukt om organet der.

Departementet har vurdert om et folkevalgt organ som opprettes for å ivareta kommunens oppgaver etter viltloven er et kommunalt eller folkevalgt organ som er hjemlet i særlov. I så tilfelle vil dette være et organ som er nevnt i § 5-1 tredje ledd bokstav k. For slike organer pålegger ikke kommuneloven kommunene å bruke særskilte betegnelser, siden bokstav k ikke er nevnt i oppramsingen i tredje ledd.

Viltloven § 4 første ledd nr. 5 bestemmer at «kommunen» er et organ i viltforvaltningen. Viltloven pålegger ikke kommunen å opprette særskilte organer for å ivareta oppgavene som loven bestemmer at kommunen skal ha. Dersom en kommune ønsker å opprette et folkevalgt organ for å ivareta disse oppgavene, har kommunen adgang til det, men departementet kan ikke se at et slikt organ vil være hjemlet i særlov. Dermed vil organet heller ikke være å anse som en type organ som faller inn under kommuneloven § 5-1 tredje ledd bokstav k, siden selve organet ikke er omtalt i den aktuelle særloven, som f.eks. nemnder omtalt i eiendomsskatteloven § 20 er.

Folkevalgte organer skal opprettes etter bestemmelsene i kommuneloven eller etter bestemmelser om slike organer i andre lover, jf. kommuneloven § 5-1 første ledd. Dersom en 
kommune ønsker å opprette et folkevalgt organ for å ivareta oppgavene etter viltloven, fremstår det som nærliggende å opprette organet som et utvalg etter kommuneloven § 5-7. Dersom man oppretter et utvalg, skal man også inkludere betegnelsen «utvalg» i navnet på organet. Det følger av § 5-1 tredje ledd jf. andre ledd bokstav d.

Med hilsen
Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør

Erland Aamodt
utredningsleder