§ 14-16: Lån til andres investeringer (VA-anlegg)

Spørsmål om investeringen gjelder et område hvor kommunene har et lovpålagt ansvar.

Brevdato: 30. april 2021

Vi viser til epost 16. april 2021 om påkobling til Bærum kommunes VA-anlegg.

Etter det vi forstår gjelder saken investeringer i VA-anlegg som Bærum kommune skal foreta, og som skal gjøre det mulig for Hole kommune å koble seg på Bærum kommunes anlegg. For dette skal Hole kommune betale et tilskudd til Bærum kommunes investering. Spørsmålet er om tilskuddet kan føres i Hole kommunens investeringsregnskap etter kommuneloven § 14-9 første ledd, jf. også budsjett- og regnskapsforskriften § 2-4. Dette avhenger av om tilskuddet kan lånefinansieres etter kommuneloven § 14-16 første ledd. Nærmere bestemt er spørsmålet i saken om investeringen gjelder "et område hvor kommunene har et lovpålagt ansvar".

I det store kan vi slutte oss til vurderingene og konklusjonen i notat 15. april 2021 utarbeidet av Advokatfirmaet Hjort DA til Hole kommune. Det vil si at også vår vurdering er at investeringer i VA-anlegg, i alle fall som det klare utgangspunktet, kan regnes som investeringer på et område som kommunene har et lovpålagt ansvar for i tråd med § 14-16 første ledd. Følgelig kan tilskudd til slike investeringer føres i investeringsregnskapet.

Vi kan trekke frem følgende.

Ordlyden i § 14-16 første ledd stiller ikke krav om at det må være investeringer knyttet til en spesifikk lovpålagt oppgave. Vi viser også til § 14-16 andre ledd, hvor forarbeidene nevner investeringer på kulturområdet eller kollektivtransportområdet som eksempler på hva som faller innenfor låneadgangen etter andre ledd, jf. Prop. 46 L (2017–2018) s. 393. Disse eksemplene er også relevante for forståelsen av første ledd.

Selv om kommunene ikke direkte er pålagt å levere vann og avløp, skal vann- og avløpsanlegg som hovedregel være kommunalt eid, jf. vass- og avløpsanleggslova § 1. Investeringer i kommunale anlegg synes da naturlig å være på "et område kommunene hvor kommunene har et lovpålagt ansvar".

Departementet kan heller ikke ut av forarbeidene se at det foreligger særlige holdepunkter som tilsier at investeringer i VA-anlegg skulle falle utenfor låneadgangen etter § 14-16 første ledd.

Med hilsen

Thor Bernstrøm (e.f.)
avdelingsdirektør

Bent Devik
utredningsleder