Forsiden

§ 77 og § 78: Om forvaltningsrevisjonsrapporter

Forvaltningsrevisjonsrapporter og opphavsrett. Foreløpig svar

Vi viser til brev fra Hedmark Revisjon IKS av 13. oktober 2009 med spørsmål om rettigheter til forvaltningsrevisjonsrapporter. Bakgrunnen for henvendelsen er uenighet mellom revisjonsselskapet og flere av kontrollutvalgene som det utfører oppdrag for.

Hovedspørsmålet i brevet må besvares gjennom en fortolkning av åndsverkloven § 9. Vi beklager at vi ennå ikke har kunnet svare på dette. Spørsmålet om fortolkningen av denne bestemmelsen er for tiden ikke endelig kvalitetssikret. Vi tar sikte på å svare på nyåret.

I brevet tok Hedmark Revisjon IKS også opp noen mindre spørsmål som vi ønsker å gi svar på her.

Hvem tar stilling til begjæringer om innsyn i en forvaltningsrevisjonsrapport?

Det er det offentlige organet som får innsynsbegjæringen som skal svare, jf.
offentlighetsloven § 3 annen setning og omtale i Justisdepartementets veileder til loven side 32. Kommunen kan ikke henvise videre dersom kommunen har dokumentet som etterspørres.

Selv om en tekst er vernet etter åndsverkloven, er ikke dette til hinder for dokumentinnsyn etter forvaltningsloven og offentlighetsloven eller annen lovgivning, jf. åndsverkloven § 27.

Kan kontrollutvalget endre på rapportutkastet som sendes til administrasjonssjefen til uttalelse?

Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget, skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse, jf. kommuneloven § 77 nr. 6. Bestemmelsen må ses i lys av forvaltningsloven § 17 første setning som sier at en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Etter § 20 i forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner har sekretariatet for kontrollutvalget i oppgave å ”påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt”.

Forvaltningsrevisjon skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk, jf. kommuneloven § 78 nr. 1 og 2. Dersom sekretariatet eller kontrollutvalget mener at rapporten som er levert fra revisjonsenheten ikke er god nok eller ser andre behov for endringer, blir det behov for en dialog og for ev. å sende rapporten tilbake for ny gjennomarbeidelse.

Det kan da bli nødvendig å forelegge rapportutkastet for administrasjonssjefen
én gang til. Kontrollutvalget kan også stille spørsmål til administrasjonssjefen
uavhengig av et ev. forvaltningsrevisjonsprosjekt.

Eventuell uenighet mellom kontrollutvalget og forvaltningsrevisor (dvs. utfører av
forvaltningsrevisjon) vil enten måtte løses som ledd i dialogen før rapporten overleveres endelig til kontrollutvalget eller ved at kontrollutvalget gjør sine egne vurderinger i sitt saksframlegg til kommunestyret. Kontrollutvalget kan ikke endre en forvaltningsrevisjonsrapport slik at det framstår som om forvaltningsrevisor har kommet til andre konklusjoner enn det den faktisk kom til. Kommunestyret må være trygg på at det som oppgis å være forvaltningsrevisors vurdering, faktisk er dennes vurdering.