Overgang til nystartet parti

Vi viser til brev, registrert i departementet 30. juni 2010. I brevet stilles det spørsmål om hvilke rettigheter en folkevalgt har ved overgang til et annet parti i løpet av valgperioden.

Henvendelsen reiser, slik departementet ser det, to problemstillinger:

1. Hvilke rettigheter har man som folkevalgt når man melder seg ut av et parti og inn i et annet?

Den som er valgt til et folkevalgt verv har både rett og plikt til å fungere i vervet i hele valgperioden. Dette gjelder uavhengig av endret partitilknytning i løpet av perioden.

Verken valgloven eller kommuneloven setter begrensninger når det gjelder adgangen til å skifte parti i valgperioden. Vedkommende representant deltar i møtene med tale- og forslagsrett, og kan fremme synspunkter på vegne av det partiet han/hun har meldt seg inn i.

2. Hvilke regler gjelder når fylkeskommunen skal benevne vedkommende representant?

Det finnes ikke lovbestemmelser som regulerer hvilken partitilhørighet man skal benytte fra fylkeskommunens side når en representant har skiftet parti. Dette vil fylkeskommunen selv kunne bestemme. Det er følgelig opp til fylkeskommunen å avgjøre hvilken partitilknytning man vil benytte i innstillinger, protokoller mv.