Valgloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

LOV 2002-06-28 nr 57: Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgloven)

Formålet med loven er å legge forholdene til rette slik at borgerne ved frie, direkte og hemmelige valg skal kunne velge sine representanter til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer.

Loven gjelder ved valg av representanter til Stortinget, valg av representanter til fylkesting og valg av representanter til kommunestyrer.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser