Forsiden

Spørsmål om administrativt vertskommunesamarbeid - kontrollutvalgets myndighet

Svar på henvendelse om administrativt vertskommunesamarbeid - kontrollutvalgenes myndighet


Vi viser til brev 9. mai 2014. I brevet stilles det spørsmål om kommuner i et vertskommunesamarbeid kan avtale (i samarbeidsavtalen) at kontrollutvalget i samarbeidskommunen skal kunne opprettholde sin myndighet etter kommuneloven § 77 nr. 1 når det gjelder den myndighetsutøvelse og tjenesteproduksjon innenfor vertskommunesamarbeidet som angår egen kommunes innbyggere.

I kommuneloven § 28-1 j bestemmes det at vertskommunens kontrollutvalg har myndighet etter § 77 nr. 1. Bestemmelsen sier ingenting om at dette kan fravikes ved avtale. Dersom det var lovgiverens mening å åpne for en slik avtalefrihet, ville dette antakelig komme frem i lovteksten. Til sammenlikning viser vi til § 28-1 i nr. 2, som i lovteksten uttrykkelig åpner for avtalefrihet (når det gjelder oppsigelsesfrist).

Om bakgrunnen for bestemmelsen heter det i Ot.prp. nr. 95 (2005–2006) s. 111, blant annet:

Slik departementet ser det, vil det ikkje vere tenleg å lovfeste ein generell rett for kontrollutval i alle samarbeidskommunane til å føre tilsyn med den interne drifta i vertskommunen. Dette ville gi stor avgrensingsproblem med omsyn til kva delar av verksemda eit kontrollutval skulle ha tilsynsmyndigheit overfor. Kontrollutvalet i vertskommunen vil ha ansvar for å føre løpande tilsyn med verksemda i (verts)kommunen etter dei vanlege reglane. At delar av verksemda dreier seg om saker der myndigheita er delegert frå andre kommunar, bør ikkje endre på dette.

Som det er peikt på i høyringsnotatet, kan det likevel vere behov for at kontrollutvala i samarbeidskommunane får informasjon om vedtak som blir gjorde i vertskommunen etter delegert myndigheit. Etter lovframlegget skal det i samarbeidsavtalen takast inn føresegner om informasjon frå vertskommunen til kvar enkelt samarbeidskommune. Kontrollutvalet i samarbeidskommunane vil ha den same retten til informasjon som etter ei slik føresegn blir gitt til sjølve kommunen. Kontrollutvalet i samarbeidskommunen vil ha tilgang til all dokumentasjon og all informasjon som samarbeidskommunen får. Det er ikkje grunn til å gi kontrollutvalet meir vidtgåande informasjonsrett enn den retten som ligg til sjølve samarbeidskommunen. Departementet har derfor komme til at det ikkje vil vere nødvendig å regulere informasjonsretten til kontrollutvalet utover dette.

Departementet legger vekt på at det heller ikke lovforarbeidene er indikasjoner på at bestemmelsen kan fravikes ved avtale. Etter departementets oppfatning viser forarbeidene også at behovet for at samarbeidskommunenes kontrollutvalg skulle ha myndighet overfor vertskommunen er begrenset. Også dette peker i retning av at det ikke var meningen å åpne for å avtale noe annet enn den myndighetsfordelingen som § 28-1 j fastsetter.

Departementet antar etter dette at det ikke kan avtales at en samarbeidskommunes kontrollutvalg skal kunne opprettholde sin myndighet § 77 nr. 1.


Med hilsen 


Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                      Erland Aamodt
                                                                                      seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.