Forsiden

§ 77 nr. 6 Administrasjonssjefens rolle i saker fra kontrollutvalget

Vi viser til e-post av 5. juni 2010, hvor det stilles spørsmål om det er riktig at
administrasjonssjefen kan innstille til bystyret om kontrollutvalgets innstilling/vedtak i en bestemt sak.

E-posten tar utgangspunkt i en konkret sak i en kommune. Vi vil understreke at det ikke ligger til departementet å ta stilling til lovligheten av kommunens behandling av denne saken. Departementet begrenser seg derfor til å gi generelle kommentarer til spørsmålet som er reist i e-posten.

Det følger av kommuneloven § 77 nr. 6 at:

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse
.

Bakgrunnen for bestemmelsen er hensynet til at en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. forvaltningsloven § 17 første ledd.

Departementet antar at bestemmelsen ikke kan forstås slik at den avskjærer en
eventuell adgang for administrasjonssjefen til å uttale seg om saken – verken skriftlig eller muntlig – også etter at kontrollutvalget har behandlet saken og oversendt den til videre behandling i kommunestyret. Departementet antar at heller ikke andre bestemmelser i lov og forskrift eller alminnelig forvaltningsrettslige prinsipper vil være til hinder for at administrasjonssjefen føyer til egne uttalelser. Departementet forutsetter at det i saksdokumentene tydelig fremgår hvilke opplysninger som er inntatt av administrasjonssjefen og hvilke opplysninger som kommer fra kontrollutvalget.

Det er imidlertid begrensninger på administrasjonssjefens adgang til selv å formulere innstilling i saker som rapporteres fra kontrollutvalget. Etter departementets oppfatning hjemler kommuneloven § 77 nr. 6 innstillingsrett for kontrollutvalget i saker hvor det rapporterer resultatene av sitt arbeid, jf. departementets uttalelse i brev av 7. oktober 2010, sak 10/1056 (vedlagt).

I saker hvor kontrollutvalget er gitt innstillingsrett, vil det ikke være anledning for
andre – hverken administrasjonssjefen eller folkevalgte organer – til å avgi innstilling.