Tjenestemannslovutvalget

Tjenestemannslovutvalget ble oppnevnt 9. februar 2015 og overlevert sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 18. desember 2015.

Ledelse og sammensetning av utvalget:

Utvalget ble ledet av advokat og partner i Arntzen de Besche, Ingeborg Moen Borgerud.

De øvrige representantene i utvalget:

  1. Avdelingsdirektør Kirsten Agerup i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  2. Administrasjonsdirektør Stig Hauge Bendiksen i Konkurransetilsynet
  3. Organisasjonsdirektør Jan Kato Fremstad i Miljødirektoratet
  4. HR-direktør Katrine Storeheier hos Fylkesmannen i Troms
  5. Sekretær Randi Stensaker fra LO Stat
  6. Assisterende forhandlingssjef Joakim Solhaug fra Akademikerne
  7. Advokat og fagsjef Henrik Dahle fra UNIO
  8. Juridisk rådgiver Daniel Furió Fundingsrud fra YS Stat
  9. Avdelingsdirektør Mona Næss i Arbeids- og sosialdepartementet
  10. Underdirektør Erling Thormod Narum i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utvalget ble gitt et bredt mandat og skulle også vurdere å innhente erfaringer fra Sverige og Danmark, samt vurdere forslagene opp mot EU/EØS-rettslige regler. 

Utvalget ble gitt forlenget frist for sitt arbeid til 18. desember 2015: Tjenestemannslovutvalget får bredere mandat (22.06.2015)

Tjenestemannslovutvalgets rapport: