Ekspertutvalg for bedre organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter

Utvalgets mandat har vært å tenke helhetlig rundt seksjonering av utbyggingsprosjekter som går over lang tid. Formålet er å forenkle og forbedre reglene, slik at unødvendige hindre for effektiv og god eiendomsdannelse kan fjernes. Utvalget leverte sin rapport til departementet 14. september 2018.

Bakgrunn:

I Prop. 39 L (2016-2017) Lov om eierseksjoner varslet departementet opprettelse av et ekspertutvalg, som kan tenke helhetlig rundt utbygging som går over tid, med tanke på å avskaffe hindre for effektiv og god eiendomsdannelse og hensiktsmessig forvaltning av eiendommen.

Utvalget ble på denne bakgrunn bedt om å fremme forslag til hvordan organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter kan lovreguleres på en bedre måte enn i dag. Utvalgets mandat har først og fremst vært å foreslå endringer i eierseksjonsloven.

Om Ekspertutvalg for bedre organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter

Opprettet: 2017

Opphørt: 2018

Type: Utvalg

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal tenke helhetlig rundt seksjonering av utbyggingsprosjekter som går over lang tid. Formålet er å forenkle og forbedre reglene, slik at unødvendige hindre for effektiv og god eiendomsdannelse kan fjernes.

Full mandattekst Ekspertutvalg for bedre organisering av eiendom i større utbyggingsprosjekter