Skjønnsnemnda etter inndelingsloven for perioden 2020-2024

Etter lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring i kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 23 skal det økonomiske oppgjøret i grenseendringssaker fastsettes ved skjønn dersom kommunene/fylkeskommunene ikke greier å komme til enighet.

Til å fastsette skjønnet oppnevner departementet en skjønnsnemnd og en overskjønnsnemnd. Etter § 23 tredje ledd kan hver av partene, innen to måneder etter å ha mottatt skjønnsnemndas avgjørelse, bringe saken inn for overskjønnsnemnda til endelig avgjørelse. Hver av nemndene har tre medlemmer med personlige varamedlemmer, som oppnevnes for fire år om gangen. Nemndlederne og deres varamedlemmer skal ha dommer­kompetanse.

Regelverket for det økonomiske oppgjøret framgår av inndelingslova kapittel V.

Skjønnsnemnda ledes av lagdommer Ørnulf Røhnebæk, og overskjønnsnemnda ledes av lagdommer Carl Petter Martinsen. Nemndene er oppnevnt for fire år, fram til 1. januar 2024.

Hver av nemndene har tre medlemmer med varamedlemmer. Nemndene har medlemmer med god juridisk og økonomisk kompetanse, samt god kommunekunnskap.

Henvendelser angående nemndene kan rettes til Kommunal- og distriktsdepartementet v/Kommunalavdelingen, telefon: 22 24 72 01, eller leder av Skjønnsnemnda Ørnulf Røhnebæk 90042916.

Om Skjønnsnemnda etter inndelingsloven

Opprettet: 2003

Type: Nemnd

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Etter lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsetjing og endring i kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova) § 23 skal det økonomiske oppgjøret i grenseendringssaker fastsettes ved skjønn dersom kommunene/fylkeskommunene ikke greier å komme til enighet. Til å fastsette skjønnet oppnevner departementet en skjønnsnemnd og en overskjønnsnemnd. Etter § 23 tredje ledd kan hver av partene, innen to måneder etter å ha mottatt skjønnsnemndas avgjørelse, bringe saken inn for overskjønnsnemnda til endelig avgjørelse. Hver av nemndene har tre medlemmer med personlige varamedlemmer, som oppnevnes for fire år om gangen. Nemndlederne og deres varamedlemmer skal ha dommer¬kompetanse.

Full mandattekst Skjønnsnemnda etter inndelingsloven

Aktive medlemmer (pr. 25.03.2022)

  • Ørnulf Røhnebæk (leder)
  • Lisa Vogt-Lorentzen (varaleder)
  • Nina Bordi Øvergaard (medlem)
  • Tine Sundtoft (medlem)
  • Gerd Signe Eieland (varamedlem)
  • Carl-Jakob Midttun (varamedlem)