Programstyre for Merkur

Merkur er eit utviklings- og kompetansehevingsprogram for dei minste daglegvarebutikkane i distrikta. Målet for Merkur er å sikre innbyggjarane i distrikta tilgang til ein nærliggjande daglegvarebutikk med god kvalitet og med tilleggstenester som aukar omsettinga, sikrar vidare drift og gir innbyggjarane i lokalsamfunnet betre tenester.

Styret vedtek budsjett og gir strategiske føringar for det daglege arbeidet i Merkur-programmet. Styret er samansett av representantar for daglegvarekjedene, butikkdrivarar, kommunar og andre samarbeidspartnarar. Styret har vanlegvis 6 møter pr. år. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som finansierer Merkur-programmet, og som oppnemner styret for programmet. 

 

Om Programstyre for MERKUR

Opprettet: 1995

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: MERKUR-programmet, Distriktssenteret, Ogndalsveien 2, 7713 Steinkjer

Eget nettsted: https://www.merkur-programmet.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

MERKUR - et kompetansehevingsprogram for dagligvarebutikker i utkantstrøk. Målet er å bidra til at lokalbefolkningen i distriktene sikres tilgang til varer og lokal service der de bor eller like i nærheten av hjemstedet. Programstyret avgjør hvilke prosjekter som skal støttes og hvor stort beløp som gis til det enkelte regionale kompetanseutviklingsprosjekt. Styret fremmer budsjettforslag overfor KMD, som finansierer driften av MERKUR. Programstyret er ansvarlig for at KMD får rapport om programmets virksomhet hvert halvår.

Full mandattekst Programstyre for MERKUR

Aktive medlemmer (pr. 01.01.2023)

  • Wenche Fresvik (leder)
  • Roy Hval (nestleder)
  • Gunta Venge (medlem)
  • Åshild Vere Jacobsen (medlem)
  • Gunn Ovesen (medlem)
  • Halvard Mikaelsen (medlem)
  • Ragnvald Storvoll (medlem)
  • Ingvill Størksen (medlem)