Merkur-programmet

Merkur-programmet skal utvikle og styrke butikkar i Distrikts-Noreg. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærliggande daglegvarebutikk med god kvalitet. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som står bak og finansierer programmet.

Nærbutikken er avgjerande for at folk skal bu og trivast på bygdene. Det er vanskeleg å få folk til å busette seg utanom byar og tettstader dersom dei ikkje har tilgang til ein butikk. Nærbutikken er like viktig som skule og barnehage.

Servicesenter i bygda

Butikken er både ein salsstad for daglegvarer og ein viktig møteplass i bygda. Dei fleste butikkar har ein kaffikrok der bygdefolk kan møtast.  Utvikling av butikken som sosial arena er eit viktig satsings-område for Merkur-programmet.

Butikken i distrikta er i ferd med å bli bygdenes servicesenter, med post, tipping, apotekvarer, lokal mat, kommunal informasjon, drivstoff og turist-formidling. Slike tilleggtenester gir butikken fleire bein å stå på. Samtidig får folk på bygda eit betre tilbod.

Kompetanseprogram 

Nærare 1000 kjøpmenn fordelt på 800 butikkar har så langt vore med i Merkur-programmet. Nye kjøpmenn får tilbod om eit såkalla hovudprogram. Dette er eit kompetansehevande kurs som går over eit år, med god oppfølging undervegs. Målet er at kjøpmannen skal utvikle butikken sin, i nært samspel med bygda. 50-60 kjøpmenn får tilbod om å delta i eit slikt program kvart år.

Merkur-programmet gir også oppfølging i form av konsulenthjelp, butikkbesøk, og samlingar der dei treff andre kjøpmenn og får fagleg påfyll.  Merkur har 10 godkjente konsulentar, fordelt utover heile Norge. Mange bygdelag får hjelp til å etablere nye folkeeigde butikkar, når den gamle kjøpmannen vil gi seg. De siste ti åra er det lagt ned få butikkar i distrikts-Norge. Merkur er ein medverkande årsak til det.

Støtte til investeringar

De fleste små butikkar slit med økonomien. En rapport fra Institutt for Bransjeanalyser (2012) viste at 4 av 10 distriktsbutikkar har så dårlig økonomi at vidare drift står i fare. Butikkane er derfor avhengig av støtte frå stor-samfunnet, for den funksjonen den har som infrastruktur i distrikts-Norge. Dei siste åra har det derfor vore bygd opp ei investeringsstøtteordning for distriktsbutikkar.

Merkur-programmet forvaltar ei statleg investeringsstøtte-ordning for distriktsbutikkar på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Stortinget har i 2017 gitt ei ramme på 37,3 mill. kr til Merkur-programmet og nødvendige investeringar og utviklingstiltak i butikk og drivstoff-anlegg.