Regional næringsutvikling

Ulike delar av landet er forskjellige med omsyn til geografi, ressursar, historie og kultur. Det gir ulike rammer for verksemder og næringsmiljø og ulik tilgang på relevante samarbeidspartnarar, kunnskap og kompetent arbeidskraft. For å nå målet om regional balanse må ein difor tilpasse arbeidet for næringsutvikling i regionale arbeidsmarknader til regionale forhold.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) skil mellom regional næringsutvikling (i heile landet) og næringsutvikling i distriktsområde (områder med spreidd busetnad og store avstandar). Distriktsområde har ofte små arbeidsmarknader, mindre variert næringsstruktur, små næringsmiljø, store avstandar og ein mindre nærmarknad. Distriktspolitikken representerer særskild innsats retta mot område med spreidd busetnad og store avstandar.

Gode rammevilkår er avgjerande for verksemder og regionar

 Arbeidsplassar er ein føresetnad for vekstkraftige regionar. Stabile og gode rammevilkår er framfor alt viktig for at næringslivet skal kunne skape og ta vare på arbeidsplassar. Sentrale rammevilkår er i hovudsak kronekurs, rentenivå, skatte- og avgiftsregime, lover og reglar, tilgang til marknader og offentlege tenester. Transportinfrastruktur og infrastruktur for kunnskap og kompetanse er og heilt sentrale faktorar.

Differensiert arbeidsgjevaravgift

I rammevilkåra ligg òg reduksjon i arbeidsgivaravgifta i særskilte område i landet. Storleiken på avgiftsreduksjonen varierer ut frå kvar verksemda er lokalisert. Ordninga er den mest omfattande ordninga med ei distriktspolitisk grunngjeving.

Regionale omsyn i alle sektorar

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ei viktig samordningsrolle. Departementet skal gjere sitt til at tiltak og prioriteringar i dei ulike sektorane gir grunnlag for regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og berekraftige regionar.

Døme på ordningar for bedrifter i verkeområdet for distriktsretta investeringsstøtte

Den næringsretta regional- og distriktspolitiske innsatsen omfattar fleire ulike tiltak. Mange av ordningane er landsdekkande og er finansiert over fleire departement sine budsjett, særleg Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Som del av den regionale næringspolitikken, finansierer KMD mellom anna Klyngeprogrammet og Bedriftsnettverk i Innovasjon Noreg, Forskingsbasert innovasjon i regionane/FORREGION i Forskingsrådet og Inkubasjonsprogrammet i Siva.

Den distriktsretta næringspolitikken inkluderer mellom anna ordningar som distriktsretta låne-, garanti- og tilskotsordningar, ei mentorteneste for gründerar, tilskot til næringshagar og til butikkar i område med få innbyggjarar. I tillegg bidreg KMD med finansiering til Bioraffineringsprogrammet.

Særskilt innsats i omstillingskommunar

I enkelte tilfelle er tapet av arbeidsplassar i ein kommune på kort tid så stort at staten og fylkeskommunane kan stille opp med særskilte verkemiddel.

Distriktsretta investeringsstøtte 

Nokre ordningar kan berre nyttast innafor det distriktspolitiske verkeområdet. Dette gjeld mellom anna distriktsretta investeringsstøtte, som Innovasjon Noreg gir. Denne ordninga er heimla i EU-retningslinene for regionalstøtte, som gjeld i heile EU/EØS-området. Reglane for offentleg stønad tillèt noko høgare støtte til bedrifter som er lokaliserte i verkeområdet, samanlikna med andre bedrifter.

Er du på jakt etter informasjon om ordningar bedrifta di kan søkje om? Gå til kommunen din, Innovasjon Norge, SIVA eller Noregs Forskingsråd.

Fylkeskommunane er sentrale i norsk næringspolitikk

Utfordringane i arbeids- og næringslivet varierer, i og mellom fylka. Det krev ein regionalt tilpassa næringspolitikk. Fylkeskommunane forvaltar difor store delar av dei særskilde regional- og distriktspolitiske midlane. Basert på prioriteringar regionalt, gir fylkeskommunane oppdrag til Innovasjon Noreg, Siva og Forskingsrådet. Dei brukar og ein del av midlane på prosjekt som skal leggje til rette for utvikling av bedrifter i eige fylke.

Innovasjon Noreg, SIVA og Forskingsrådet

Dei nasjonale verkemiddelaktørane har ei viktig rolle i arbeidet med å realisere måla innan regional- og distriktsretta næringsutvikling. Innovasjon Noreg skal utløyse samfunnsøkonomisk lønsam næringsutvikling basert på regionanes næringsmessige moglegheiter. Siva skal, gjennom fysisk og organisatorisk infrastruktur, utvikle oppstarts- og innovasjonsmiljø og bedriftsfellesskap. Forskingsrådet skal arbeide for at næringslivet etterspør meir forsking, forskar meir og at forskingsresultat i større grad blir tatt i bruk.

 

Til toppen