Utredning om begrunnelser for næringsrettet innsats over budsjettkapittel 13.50

På oppdrag for regionalpolitisk avdeling i Kommunal og moderniseringsdepartementet har Menon Business Economics, i samarbeid med Damvad Norge, gjennomført en analyse av markeds- og systemsvikt som faglige begrunnelser for næringsrettet innsats over budsjettkapittel 13.50.

Utredningen inngår som ett av flere faglige underlag og som en del av avdelingens langsiktige kunnskapsinnhenting for mer målrettet bruk av 13.50.

Rapportens faglige grunnlag hviler i hovedsak på en samfunnsøkonomisk tilnærming til økonomisk politikk. I rapporten vurderer forfatterne i hovedsak hvordan begrepet markedssvikt kan tydeliggjøre behov for distriktsrettet næringsinnsats. Den overordnede anbefalingen i rapporten er at myndighetene bør rette de distriktsrettede virkemidlene for næringsutvikling mot det de kaller stedsavhengig markedssvikt. De trekker i hovedsak fram to former for slik stedsavhengig markedssvikt. Den første omtaler de som negative eksterne effekter av agglomerasjon (ulemper ved at ressursene trekkes mot mer sentrale strøk). Den andre er det man i faglitteraturen kaller asymmetrisk informasjon (ulik tilgang på informasjon). I et distriktsperspektiv er det særlig ulik tilgang på informasjon om kapital og eksterne nettverk forfatterne mener gir grunnlag for offentlig inngripen. Forfatterne mener virkemidlene bør innrettes slik at de retter opp disse markedssviktene, eller kompenserer bedriftene for at de berøres av disse. 

Med utgangspunkt i drøftinger og analyser i rapporten har Menon og Damvad også levert en egen rapport med forslag til videre tverrgående analyser. Her foreslår de fem utredninger som på ulikt vis utdyper og tester sammenhengene mellom næringsrettede virkemidler mot distriktene og deres langsiktige verdiskapingsutvikling.

Oppdatert rapport 04.05.15 (mindre rettelser av faktafeil)