Verksted for regional utvikling

Verksted for regional utvikling er en arena for fylkeskommunene og deres medspillere, for erfaringsdeling og utvikling av god praksis. Formålet med verkstedet er å styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler og regional strateg. Temaene kretser rundt innovasjon, kompetanse, omstilling, kapasitet og regionale planer og strategier.

Verksted for regional utvikling 2018 blir 24.-25.september i KS sine lokaler i Oslo. Verkstedet starter med lunsj kl.12 mandag og avslutter kl.15.00 tirsdag.

Program for verkstedet

24.september

12.00 - Lunsj

13.00 - Velkommen ved statssekretær Anne Karin Olli, ekspedisjonssjef Kristin Nakken og fylkesrådmann Tron Bamrud (Innlandet).

Oppstart av gruppearbeidet og professor Rune Fitjar, daglig leder/fagdirektør Rolf Røtnes og forskningsleder/seniorforsker Svein Frisvoll presenterer kort notatene sine om de tre dybdesporene           

Ca.15 - Lansering av Veileder i Smart spesialisering som metode for næringsutvikling og foredrag ved Peter Berkowitz, Head of Unit i DG Regio

Ca.16.30 - Gruppearbeid, som varer fram til vi går samlet til middagen på Lofthus Samvirkelag på Kunstnernes Hus ca.18.15.

25.september

09.00 - Innledning til dagen og foredrag om partnerskap ved førsteamanuensis Ann Karin Holmen, Universitetet i Stavanger.

Gruppearbeid

12.20 - Lunsj

13.15 - Paneldebatt og oppsummering ved ekspedisjonssjef Kristin Nakken og fylkesrådmann Tron Bamrud. Vi avslutter kl.15.00

 


Samfunnsutviklerrollen, smart spesialisering, partnerskap og samarbeid blir overordnede innganger og felles referanserammer for temaene som behandles i verkstedet. På verkstedet lanserer vi KMDs veileder for smart spesialisering og vi får i den forbindelse foredrag fra Peter Berkowiz i DG Regio. Ann Karin Holmen, førsteamanuensis i statsvitenskap ved universitetet i Stavanger, vil innlede om partnerskap og samarbeid. 

I år gjør vi et særlig poeng av å ta begrepet verksted på alvor. Målet er å arrangere arbeidsprosesser som gir tydelige leveranser fra verkstedet, med tre "dybdespor" der deltakerne kan velge ett tema som de vil jobbe med over de to dagene. Vi har også engasjert tre forskere som vil følge verkstedet. De vil blant annet bidra med refleksjonsnotater om de tre dybdesporene, som deltakerne vil få tilsendt i forkant for å forberede seg på sitt tema. Sammen med forskerne vil KMD utarbeide en felles leveranse fra verkstedet, med hovedkonklusjonene fra arbeidsprosessene.

Vi oppfordrer fylkeskommunen til å delta med strategisk nivå fra flere fagavdelinger ( eks. næring, regional utvikling, opplæring, plan). Maks 4 deltakere fra hver fylkeskommune.

Hvordan kan det offentlige fremme utvikling av nye næringsområder?

At det offentlige ikke kan velge vinnere er et kjent utsagn. Samtidig kan små nisjer spille store roller i lokal og regional næringsutvikling. De private aktørene vurderer selv hvilke muligheter som er verdt å investere i, men påvirkes av offentlige rammebetingelser og samhandling med andre aktører. Dialog mellom næringsliv, forskning, det offentlige, investorer, enkeltpersoner og organisasjoner er avgjørende. Ingen av disse gruppene vil alene se alle mulighetene i regionen, men sammen og på bakgrunn av gode analyser kan de utforske nye veier. Smart spesialisering legger vekt på analyse og dialog i såkalte entreprenørielle oppdagelsesprosesser. Det gir verktøy for prioritering og samordning av offentlig og privat innsats som bygger opp om nye muligheter. Hvilke roller kan og bør fylkeskommunen ta i dette landskapet? Hvordan håndtere risiko knyttet til prioritering av nye næringsområder?

Temaet vil følges av Rune Fitjar ved Universitetet i Stavanger.

Tilgang på relevant næringsrettet kompetanse gjennom etter- og videreutdanning

Innovasjon, omstilling og verdiskaping i næringslivet er avhengig av god tilgang på relevant og oppdatert arbeidskraft. Samtidig er mangel på kompetent arbeidskraft en gjennomgående utfordring regionalt. Befolkningsutviklingen forsterker ubalansen, og de regionale forskjellene vil øke. Sysselsattes evne og kapasitet til å tilpasse seg nye kompetansebehov vil være avgjørende for næringslivets omstillingsevne. Hvordan kan fylkeskommunene iverksette tiltak for å mobilisere bedrifter til å styrke ansattes kompetanse gjennom etter- og videreutdanning, slik at ingen går ut på dato? 

Temaet vil følges av Rolf Røtnes ved Samfunnsøkonomisk analyse.

Når manglende kapasitet hemmer utvikling

Befolkningen eldes, særlig i mindre sentrale strøk. Fallende innvandring og lave fødselstall bidrar også til at arbeidskraft blir en stadig større mangelvare i mange lokalsamfunn. Samtidig gir ressurser og lokale kvaliteter mulighet for verdiskaping og vekst. Dette gir nye behov og utfordringer i distrikts-Norge, for eksempel knyttet til lokal næringsutvikling, boligmasse, transportalternativer, nye løsninger på offentlige tjenester, lokal skaperkraft, smarte lokalsamfunn m.m. Endringspress og komplekse problemstillinger stiller imidlertid krav til utviklingskompetanse i kommunene, samtidig vil kapasitet og kompetanse være en økende utfordring for mindre kommuner, med små administrasjoner og begrensede økonomiske ressurser til offensive utviklingstiltak, nye løsninger, samarbeid utover egen organisasjon eller nye arbeidsformer. Dette berører både privat sektor, sivilsamfunnet og offentlig sektor. Hvilket ansvar bør hhv stat og FK ta for de mindre sentrale kommunene? Hvilke temaer og sektorer er særlig avgjørende å støtte opp om?

Temaet vil følges av Svein Frisvoll ved Ruralis.

Påmelding

Påmeldingen er stengt.

Frist for påmelding er 1. september.

Overnatting ifm verkstedet

Deltakerne kontakter selv hotellet og bestiller og betaler egen overnatting. Det er reservert rom på Thon Hotel Slottsparken, Oslo.

Deltakerne booker rom via e-post: slottsparken.booking@olavthon.no eller telefon +47 23 25 66 00. Opppgi bookingreferansen 26101010.  Frist er 8. august 2018.

Har du spørsmål eller kommentarer? Ta kontakt på verksted@kmd.dep.no 

Til toppen