Verkstad for regional utvikling

Hovudtema for verkstad for regional utvikling 2020 var «regionalt partnerskap og samarbeid» og «smart spesialisering».

Verkstad for regional utvikling er ein arena for fylkeskommunane for deling av erfaringar og utvikling av god praksis. Føremålet med verkstaden er å styrkje rolla til fylkeskommunane som samfunnsutviklar og regional strateg. 

I samband med verkstaden har Erik Magnussen ved Telemarkforsking skrive notatet «1 + 1 = 3? Regionale partnerskap i møte med store samfunnsutfordringer» og Åge Mariussen ved Nordlandsforskningen skrive notatet «Smart spesialisering – hva nå?».

Dag 1: Måndag 30.11 kl.11–14. Tema: Smart spesialisering 

Dag 2: Torsdag 3.12 kl.9–12. Tema: Partnarskap

Meir om temaa på verkstaden

Regionale partnarskap og samarbeid

Etter verkstaden i 2019 utarbeidde Telemarksforskning ein rapport, kor dei mellom anna skriv "Det er vårt overordnede inntrykk at fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler og regionalpolitisk aktør har bred tilslutning og legitimitet blant de partnere og intervjuobjekter vi har vært i dialog med. Det er både en klar forventning til fylkeskommunene om å ta denne rollen, og det er betydelig grad av tilfredshet med hvordan rollen håndteres i praksis." Uformelle tilbakemeldingar tilseier at partnarskapsarbeidet har fått fornya aktualitet og relevans i lys av covid-19-pandemien. Korleis kan erfaringane frå våren 2020 positivt styrkje det vidare arbeidet med regionale partnarskap?

Smart spesialisering – kva no?

Smart spesialisering er ein metode for næringsutvikling lansert av EU, som mange norske fylke nyttar – i større eller mindre grad. På verkstaden for regional utvikling i 2018 lanserte KMD ei rettleiing i smart spesialisering. Sidanhar fleire fylke slått seg saman. Arbeidet med smart spesialisering har kome seg vidare nokre plassar og kanskje stoppa opp andre plassar. Samfunnsøkonomisk analyse gjennomførte i 2019 ein gjennomgang av dei mest sentrale verdikjedene i Noreg, som innspel til analysearbeidet i smart spesialisering. I Europa har politikken utvikla seg vidare og blir sett i samanheng med både "green deal" og atterreising av økonomien etter covid-19-pandemien. Innovasjon Noreg anbefalte i Innovasjonstalen 2020 fylkeskommunane å spisse sine strategiar for smart, regional spesialisering og tilpasse dei til å førebu norsk næringsliv på å starte opp att etter dagens krisesituasjon. Kor står arbeidet i fylkeskommunane no? Og kva er moglege vegar vidare?

Presentasjonar frå tidlegare verkstader: