Lokal samfunnsutvikling

At lokalsamfunn i alle delar av landet vert oppfatta som attraktive, er viktig for verdiskapinga i Noreg. Mange kommunar driv arbeid for å halde på eller tiltrekke seg innbyggjarar.

Kommunane har ansvar for å sikre gode levekår og eit likeverdig tenestetilbod lokalt, og skal samstundes vere ein pådrivar for lokal samfunns- og næringsutvkling. Målet er å halde på innbyggjarar som kjem til kommunen, og å tiltrekke seg nye. I mange vekstkommunar utanfor dei store byane har ikkje problemet dei siste åra vore mangel på arbeidsplassar, men mangel på kvalifisert arbeidskraft.

Rekruttere og ta vare på arbeidskraft

Det er generelt ei utfordring for småsamfunn, bygdesentra og småbyar å vere attraktive for tilflytting og lokalisering av verksemder. Dette kan handle om tilgang på arbeid, bustad, tenester, kulturopplevingar, friluftsliv, samt fysisk og sosialt nærmiljø.

Ein sentral del av innsatsen i regional- og distriktspolitikken handlar om å utvikle attraktive regionar og sentra for både folk og næringsliv, med særleg vekt på det distriktspolitiske virkeområdet. Dette skjer gjennom tiltak i regi av både KMD, av fylkeskommunar og kommunar.

Kommunane arbeider særleg med å rekruttere og ta vare på utanlandsk arbeidskraft. Dette er ein viktig ressurs for verdiskapinga i landet.

Strategiar og tiltak

Stadutvikling, integrering av innflyttarar og tiltak retta mot tilflyttarar er eit viktig supplement til dei nærings- og bedriftsretta verkemidla. Prioritering av slike tiltak skjer i hovudsak hjå fylkeskommunane. Departementet legg vekt på at fylkeskommunane, kommunane og andre regionale aktørar samarbeider for å målrette utviklingstiltak.

Departementet legg også vekt på tiltak for å oppretthalde og vidareutvikle tilbodet av dagligvarebutikkar i område med små marknader. Det har vore viktig å støtte utviklinga av tenestetilbod. Dette skjer blant anna gjennom Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker (Merkurprogrammet).

 

For meir fagleg stoff om innsatsen for attraktive lokalsamfunn; sjå Distriktssenteret sine sider.