Lokal samfunnsutvikling

At lokalsamfunn i alle delar av landet vert oppfatta som attraktive, er viktig for verdiskapinga i Noreg. Mange kommunar driv arbeid for å halde på eller tiltrekke seg innbyggjarar.

I mange vekstkommunar utanfor dei store byane har ikkje problemet dei siste åra vore mangel på arbeidsplassar, men mangel på kvalifisert arbeidskraft. Difor arbeider kommunane no i større grad enn før med tiltak for å gjere sine lokalsamfunn meir attraktive. Målet er å halde på innbyggjarar som kjem til kommunen, og å tiltrekke seg nye.

Rekruttere og ta vare på arbeidskraft

Det er generelt ei utfordring for småsamfunn, bygdesentra og småbyar å vere attraktive for tilflytting og lokalisering av verksemder. Dette kan handle om tilgang på arbeid, bustad, tenester, kulturopplevingar, friluftsliv, samt fysisk og sosialt nærmiljø.

Ein sentral del av innsatsen i regional- og distriktspolitikken handlar om å utvikle attraktive regionar og sentra for både folk og næringsliv, med særleg vekt på det distriktspolitiske virkeområdet. Dette skjer gjennom tiltak i regi av både KMD, av fylkeskommunar og kommunar.

Kommunane arbeider særleg med å rekruttere og ta vare på utanlandsk arbeidskraft. Dette er ein viktig ressurs for verdiskapinga i landet.

Strategiar og tiltak

Stadutvikling, integrering av innflyttarar og tiltak retta mot tilflyttarar er eit viktig supplement til dei nærings- og bedriftsretta verkemidla. Prioritering av slike tiltak skjer i hovudsak hjå fylkeskommunane. Departementet legg vekt på at fylkeskommunane, kommunane og andre regionale aktørar samarbeider for å målrette utviklingstiltak.

Departementet legg også vekt på tiltak for å oppretthalde og vidareutvikle tilbodet av dagligvarebutikkar i område med små marknader. Det har vore viktig å støtte utviklinga av tenestetilbod. Dette skjer blant anna gjennom Merkantilt kompetanseprogram for utkantbutikker (Merkurprogrammet).

 

For meir fagleg stoff om innsatsen for attraktive lokalsamfunn; sjå Distriktssenteret sine sider.