Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Bærekraftig regional utvikling i nord

Nordområdene gir store utviklingsmuligheter med betydning for hele landet. Sjømat, petroleum, fornybar energi, skipsfart og reiseliv er næringer i vekst. I den nye nordområdestrategien som ble lagt fram 21. april 2017 i Bodø, legger regjeringen grunnlaget for fortsatt vekst og bærekraftig utvikling i nord.

Forsiden av Nordområdestrategien, viser nordlys.

Nordområdestrategien (pdf) ble lagt fram i april 2017.

I Sundvolden-erklæringen slår regjeringen fast at Nord-Norge kal bli en av landets mest skapende og bærekraftige regioner. I nordområdestrategien har regjeringen derfor valgt å gi mer plass til de innenrikspolitiske sidene ved nordområdepolitikken. Utdanning, næringsutvikling og infrastruktur er sentrale sektorer for regional utvikling i nord, og regjeringen har derfor prioritert flere nye tiltak innenfor disse områdene.

Kunnskap: Norge skal være ledende på kunnskap om, for og i nord. Dette vil bidra til nye arbeidsplasser og til at Norge kan sette dagsorden for utviklingen i nordområdene. Den viktigste forutsetningen for fortsatt vekst og velferd er at landsdelen får tilgang til nok folk med riktig kompetanse. Økt kvalitet og gjennomføring i opplæring og utdanning er bærebjelken for utviklingen.

Strategien varsler et tettere samarbeid med fylkeskommuner og kommuner i nord for å heve kvaliteten på utdanningen gjennom hele skoleløpet. Gode lærekrefter er avgjørende. Regjeringen innfører derfor ettergivelse av studielån for lærere som tar sin utdanning i nord, og ekstra ettergivelse for de som velger å arbeide i Nord-Troms og Finnmark (tiltakssonen).

Næringsutvikling: Et viktig mål er også å øke verdiskapingen i nordnorske bedrifter basert på de rike ressursene som finnes i nord. Særlig to grep er viktige. For det første vil regjeringen fremme utviklingen av flere konkurransedyktige leverandører. For det andre vil regjeringen gi bedriftene økt tilgang til forskning for å styrke bedriftenes konkurranseevne.

Infrastruktur: Nord-Norge er en landsdel med store avstander og store mengder varer som skal transporteres til markedet. Effektiv infrastruktur er en forutsetning for bedriftenes konkurranseevne og for grønn omstilling. I strategien varsles det 40 milliarder til investeringsprosjekter i Nord-Norge i planperioden 2018-2029 i Nasjonal Transportplan, oppdatering av Felles Barents transportplan, og at regjeringen vi legge til rette for god bredbåndsdekning.

Internasjonalt samarbeid er viktig for en bærekraftig regional utvikling i nord. Både nasjonale, regionale og lokale myndigheter er aktive i det brede internasjonale samarbeidet over grensene i regionen. Dette samarbeidet gir viktige resultater på områder som kunnskapsutvikling, næringsutvikling og infrastruktur. Regionalt internasjonalt samarbeid gir flere kanaler for dialog med de andre arktiske landene, og skaper nære bånd mellom mennesker i nord på tvers av landegrenser.

Regionalt Nordområdeforum

Gode samfunn bygges av dem som bor og jobber der. En helhetlig nordområdepolitikk forutsetter bedre samarbeid på tvers av sektorer både nasjonalt og regionalt, og mellom forvaltningsnivå. Etableringen av Regionalt Nordområdeforum er et konkret tiltak for å legge til rette for systematisk dialog mellom staten, de tre nordligste fylkeskommunene og Sametinget. I tillegg inviteres andre aktører inn som har en sentral rolle for samfunnsutviklingen i nord, som universiteter og næringsliv, avhengig av tema.

Den nye strategien bygger videre på regjeringens fem prioriterte innsatsområder fra rapporten Nordkloden fra 2014: internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, kunnskap, infrastruktur samt miljøvern, sikkerhet og beredskap. Disse områdene er alle avgjørende for en bærekraftig framtid i nord.

Strategien er utarbeidet av Utenriksdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med innspill fra en rekke miljøe

Tekstet kortversjon av nett-tv sendingen, fra lanseringen av strategien: