Nordområdepolitikk

I stortingsmeldingen om nordområdene understrekes det at samfunnsutviklingen i nord skal bidra til vekstkraftige og bærekraftige samfunn i Nord-Norge.

 

forside strategi
Foto: Melkeveien

I nord er innenrikspolitikken og utenrikspolitikken to sider av samme sak. Det er en norsk kjerneinteresse at forholdet er godt mellom nabofolk og naboland. Samtidig er det viktig for hele landet at Nord-Norge er et sted der folk ønsker å bo og investere fremtiden sin.

Derfor handler nordområdepolitikken om alt fra jobb og verdiskaping, til utdanning, kulturtilbud, utdanning, infrastruktur og transport.

Meld. St. 9 (2020-2021) har følgende kapittelinndeling og kan leses her

  • Utenriks- og sikkerhetspolitikk
  • Klima og miljø
  • Samfunnsutviklingen i nord
  • Næringsliv og kompetanse
  • Infrastruktur, transport, og kommunikasjon
  • Samfunnssikkerhet