En politikk for vekst og stabilitet – for mennesker i nord og for landet

Et sterkt og livskraftig Nord-Norge er ikke bare viktig for nord, men for hele landet. I den nye stortingsmeldingen om nordområdene er regjeringen opptatt av at samfunnsutviklingen i nord skal bidra til vekstkraftige og bærekraftige samfunn i Nord-Norge.

 

forside strategi
Foto: Melkeveien

I nord er innenrikspolitikken og utenrikspolitikken to sider av samme sak. Det er en norsk kjerneinteresse at forholdet er godt mellom nabofolk og naboland. Samtidig er det viktig for hele landet at Nord-Norge er et sted der folk ønsker å bo og investere fremtiden sin.

Derfor handler nordområdepolitikken om alt fra jobb og verdiskaping, til utdanning, kulturtilbud, utdanning, infrastruktur og transport.

Da må vi sørge for at offentlig sektor leverer tjenester av høy kvalitet, og føre en aktiv næringspolitikk som bidrar til innovasjon, entreprenørskap og tilgang på kapital. De rike naturressursene må utnyttes på en bærekraftig måte, og bidra til lokale ringvirkninger. Bærekraftig næringsutvikling innebærer også at hensynet til urfolksinteresser avveies på en god måte.

Meld. St. 9 (2020-2021) har følgende kapittelinndeling og kan leses her

  • Utenriks- og sikkerhetspolitikk
  • Klima og miljø
  • Samfunnsutviklingen i nord
  • Næringsliv og kompetanse
  • Infrastruktur, transport, og kommunikasjon
  • Samfunnssikkerhet

Se lanseringen her.