Klagenemnda for sentral godkjenning for ansvarsrett

Klagenemnda for sentral godkjenning er klageinstans for enkeltvedtak om sentral godkjenning.

 Klagenemnda behandler saker med hjemmel i byggesaksforskriftens § 13-10 (Lovdata).

Klagenemnda består av syv medlemmer og varamedlemmer som blir oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter forslag fra aktuelle bransje- og brukerinteresser. Funksjonstiden for medlemmer og varamedlemmer er tre år.

Direktoratet for byggkvalitet er sekretariat for klagenemnda og forbereder klagesaker. 

Om Klagenemnda for sentral godkjenning for ansvarsrett

Opprettet: 1997

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Direktoratet for byggkvalitet, Postboks 8742 Youngstorget, 0028 Oslo

Eget nettsted: http://www.dibk.no/sentral-godkjenning/klagenemnda-for-sentral-godkjenning/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Klagenemnda for sentral godkjenning er klageinstans for enkeltvedtak om sentral godkjenning. Vedtak om sentral godkjenning kan påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse. Dette kan være vedtak om innvilgelse, fornyelse, avslag på søknad om eller tilbaketrekking av sentral godkjenning. Klagenemnda er oppnevnt og behandler saker med hjemmel i byggesaksforskriftens § 13-10. Direktoratet for byggkvalitet er sekretariat for klagenemnda og forbereder klagesaker. Klagenemndas avgjørelser kan ikke påklages, men kan forfølges rettslig ved domstolene og legges fram for Sivilombudsmannen.